Cynllun dianc a rhestr wirio cyn noswylio

Gosod larwm mwg sy’n gweithio yw’r cam hanfodol cyntaf i ddiogelu eich hun rhag tân. Ond beth fyddech chi’n ei wneud pe byddai’r larwm yn canu? Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn argymell eich bod chi’n cadw dau beth mewn golwg i warchod y sawl sydd yn eich cartref, yn enwedig os oes yno blant ifanc, pobl oedrannus neu bobl sy’n agored i niwed. Dyma’r ddau beth:

 1. Cynllun dianc

 2. Rhestr wirio cyn noswylio

1. Cynllun Dianc

 • Mae’n ddefnyddiol cynllunio llwybr dianc a sicrhau bod pawb yn gwybod sut i ddianc.
 • Y llwybr gorau yw’r ffordd arferol i mewn ac allan o’ch cartref.
 • Gofalwch fod yr allanfeydd yn cael eu cadw’n glir.
 • Cadwch allweddi drysau a ffenestri lle gall pawb ddod o hyd iddynt.
 • Os bydd tân yn eich cartref, ewch allan, arhoswch allan a ffoniwch 999.
 • Ymarferwch eich cynllun dianc o bryd i’w gilydd.

Gallwch lawrlwytho templed cynllun dianc isod.

2. Rhestr wirio cyn noswylio

Cyn i chi fynd i gysgu, mae’n arfer da i gael rhestr wirio amser gwely, sy’n cynnwys pethau ar y cynllun dianc a phwyntiau eraill i’w cofio fel:

 • Caewch ddrysau mewnol yn y nos i atal tân rhag lledu.
 • Diffoddwch a thynnwch blygiau’r offer trydanol. Oni bai eu bod wedi’u gwneud i fod ymlaen o hyd – fel eich rhewgell.
 • Archwiliwch eich popty wedi’i ddiffodd.
 • Peidiwch â gadael y peiriant golchi, y sychwr dillad neu beiriant golchi llestri ymlaen.
 • Diffoddwch ganhwyllau a sigaréts yn iawn.

Gallwch lawrlwytho rhestr wirio yn ystod y nos isod.

Lawrlwythwch ein templed cynllun dianc a rhestr wirio arferol yn ystod y nos yma.

 Templed cynllun dianc 3 lefel a 5 ystafell