Fel Gwasanaeth rydym yn cefnogi un o’r systemau diogelu bywyd gorau, sef gosod taenellwyr dŵr domestig

Ers 2001 – cafwyd 243 o farwolaethau mewn aneddau yng Nghymru.

Rhwng 2013-14 mewn aneddau y digwyddodd bron 90% o farwolaethau yn ymwneud â thânau yn y DU. Mae ymladdwyr tân yn defnyddio 20 gwaith mwy o ddŵr na thaenellwr. Mae’r gost o ddifrod i eiddo hyd at 90% yn llai. Mae’r risg o ganlyniad i larymau ffug yn gostwng yn sylweddol.

Amserlen “Taenellwyr”

Gall taenellwyr:

 • Lleihau marwolaethau ac anafiadau o ganlyniad i dân
 • Lleihau risg i ymladdwyr tân
 • Amddiffyn eiddo ac etifeddiaeth
 • Lleihau effeithiau llosgi bwriadol
 • Lleihau costau o ganlyniad i dân ac aflonyddwch yn y gymuned a busnesau
 • Mewn gwirionedd yn lleihau risg i fywyd!!

Canllaw i Ddeiliad Tai ar Systemau Chwistrellu

 

Rheoliadau: (2014) a gymhwysir ar gyfer adeiladau newydd ac adeiladau wedi’u trosi:

 • Cartrefi Gofal (yn ôl diffiniad Deddf Safonau Gofal 2000)
 • Cartrefi Preswyl i Blant
 • Tai Llety
 • Neuaddau Preswyl
 • Hostelau (heblaw am hostelau sy’n cynnig llety dros ar gyfer gweithgareddau hamdden e.e. nid Hosteli Bobl ifanc neu warbacwyr)

 

Mae Rheoliadau Newydd 2016 hefyd yn gymwys ar gyfer:

 • Tai
 • Fflatiau
 • Unrhyw ddiben preswyl arall
 • Mae hyn yn gymwys ar gyfer unrhyw eiddo sy’n cael ei newid i lety preswyl felly:
 • Holl adeiladau gwneuthuriad Adeiladau Newydd
 • Adeiladau sydd eisioes yn bod (eiddo di-breswyl yn cael ei droi’n eiddo preswyl am y tro cyntaf)
 • O hyn ymlaen i gynnwys Tai/Fflatiau sy’n cael eu gosod dros y Gwyliau

 

Ni fydd y rheoliadau’n gymwys ar gyfer:

 • Ysbytai
 • Ysgolion
 • Gwestai
 • Carcharau
 • Carafanau preswyl

 

Mae’r rheoliadau newydd yn gymwys pan fydd gwaith adeiladu newydd yn creu annedd/anheddau newydd, neu mewn achos o newid defnydd er mwyn troi adeilad sydd eisoes yn bod yn annedd neu anheddau newydd.

Safonau systemau:

BS EN 12845:2015 (systemau masnachol)

BS 9251:2014 (adeiladau ar gyfer preswylwyr)

BS 8458: 2015 (systemau anwedd dŵr ar gyfer preswylfeydd)

 

Dolenni defnyddiol: