Yn ystod cyfnodau o dywydd poeth ar draws De Cymru, rydym yn annog aelodau’r cyhoedd i ymddwyn yn gyfrifol.    

Mae tymereddau eithafol yn cyflwyno amrywiaeth o heriau i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, a chynghorir ein cymunedau i feddwl ddwywaith cyn gwneud unrhyw beth sy’n ymwneud â fflam noeth neu ddŵr agored.

Mae tywydd sych, cynnes yn golygu risg uchel o danau damweiniol a thanau gwyllt, felly rydym yn cynghori:

 • Os ydych chi yn yr awyr agored – mae risg uchel o danau damweiniol o ganlyniad i farbeciws, sigaréts ynghyn, poteli gwydr ac ati, felly cofiwch gael gwared ar y deunyddiau hyn yn gyfrifol.
 • Peidiwch â llosgi unrhyw wastraff, er enghraifft sbwriel neu wastraff o’rardd – defnyddiwch wasanaethau casglu gwastraff, ailgylchu a chompostio awdurdodau lleol yn lle hynny.
 • Rydym yn argymell diffodd offer trydanol nad ydynt yn cael eu defnyddio. Yn ogystal â helpu i gadw eich tŷ yn oerach, mae hefyd yn atal unrhyw offer trydanol rhag gorboethi. Ein cyngor bob amser yw peidio byth â gorlwytho socedi, trwy gofio rhoi un plwg yn unig ym mhob soced.
 • Os gwelwch dân neu unrhyw un yn cynnau tân, ffoniwch 999 fel y gellir mynd i’r afael ag ef cyn gynted â phosibl.

Cofiwch mai Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru:

 • Methu darparu gwasanaethau torri gwair
 • Methu llenwi pyllau nofio
 • Yn annog pobl i beidio â llosgi dan reolaeth

Parchwch y dŵr, os ydych chi’n ceisio oeri o amgylch dyfrffyrdd:

 • Gall dŵr fod yn oer o hyd yn ystod yr haf, felly byddwch yn ofalus rhag ofn i chi gael sioc dŵr oer.
 • Mae lefelau dŵr yn is o ganlyniad i’r cyfnod o dywydd sych parhaus, felly peidiwch â phlymio i ddŵr nad ydych chi’n gyfarwydd ag ef.
 • Fel arfer nid yw cronfeydd dŵr a chwareli yn lleoedd diogel i nofio.
 • Os ydych mewn perygl, dylech chi arnofio i fyw, peidiwch â mynd i mewn i’r dŵr i achub rhywun neu anifail anwes – ffoniwch 999 ar unwaith os oes perygl i fywyd.
 • Os bydd perygl yn y dŵr, mewn lleoliadau mewndirol – gofynnwch am y Gwasanaeth Tân. Ar yr arfordir – gofynnwch am Wylwyr y Glannau.
 • I gael mwy o wybodaeth am ddiogelwch dŵr, ewch i’n tudalen we diogelwch dŵr.

Er mwyn lleihau effaith y gwres anffafriol: