Daeth yn gynyddol amlwg bod cyswllt pendant rhwng ymosodiadau llosgi bwriadol a thrais domestig. Mae’r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol yn gweithio’n agos gyda phartneriaid o fewn yr Heddlu, darparwyr gwasanaethau camdrin domestig arbenigol a’r Awdurdod Lleol i sicrhau bydd dioddefwyr yn teimlo’n fwy diogel o fewn eu cartrefi.

Gall hwn gynnwys gosod platiau blwch llythyrau gweigion a larymau mwg ychwanegol os oes angen.

Rydym yn gweithio’n gydweithredol ag asiantaethau partner ac mae’r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol yn gallu gwneud trefniadau i ymweld ag adeilad pan adnabyddir achos brys o gamdrin domestig, oherwydd eu bod ar gael 24/7 365 dydd y flwyddyn i ddarparu cefnogaeth frys i ddiogelu dioddefwyr a’u teuluoedd.

Hefyd, mae proses atgyfeirio sy’n caniatáu i asiantaethau gyfeirio dioddefwyr i’r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol os credir y gallasant fod o dan risg o losgi bwriadol. Yna bydd y tîm yn cysylltu â’r dioddefwyr i drefnu ymweliadau.

Rydym yn parhau i godi ymwybyddiaeth o fewn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ynglŷn â materion ynghylch trais domestig a throseddau casineb a’i effaith ar ein sefydliad a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.