Os ydych chi’n byw mewn tŵr fflatiau dydych chi ddim o reidrwydd mewn mwy o berygl rhag tân, ond mae’n golygu bod yn rhaid i chi ystyried pa mor ddiogel ydych chi a’r effaith y gallai tân yn eich cartref ei gael ar breswylwyr eraill.

Mae’n bwysig, er mwyn eich diogelwch chi eich hun, eich bod yn deall beth y dylech chi ei wneud mewn achos o dân; os ydy’r tân yn eich fflat chi neu rywle arall yn yr adeilad.

Diogelu’ch cartref

 • Mae larymau mwg gweithredol yn arbed bywydau; gosodwch larymau a phrofwch hwy’n rheolaidd
 • Cymrwch bwyll wrth goginio; dros y 3 blynedd diwethaf rydym wedi mynd at dros 1,000 o danau damweiniol yn ymwneud â chyfarpar coginio
 • Peidiwch â gorlwytho socedi; mae lidiau estyn neu addaswyr yn cyfyngu faint o ampau y gallant ddygymod â hwy er mwyn lleihau’r perygl o dân. Felly cofiwch, dim ond un plwg ymhob soced.
 • Cyfarpar; os nad ydych chi’n defnyddio’r cyfarpar tynnwch y plwg, cadwch gyfarpar yn lân ac mewn cyflwr gweithredol da. Gwnewch yn siŵr bod marc diogelwch Prydeinig neu Ewropeaidd arnynt.
 • Archwiliwch geblau a gwifrau rhag ofn eu bod wedi treulio.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn diffodd sigaréts yn llwyr a’ch bod yn cael gwared arnynt yn ofalus
 • Cadwch fatsis a thanwyr ymhell o gyrraedd plant

Byddwch barod

 • Cadwch allanfeydd yn glir, yn eich cartref ac mewn coridorau comunol
 • Cadwch agoriadau drysau a ffenestri mewn man cyfleus
 • Paratowch fag i fynd gyda chi mewn argyfwng (meddyliwch am bresgripsiynau, dogfennau megis trwydded gyrru a phasbort, agoriadau sbâr, ffôn symudol, gwefrwr a thortsh)
 • Dysgwch sut i ynysu’r cyflenwad nwy, trydan a dŵr yn eich fflat
 • Dewch i adnabod eich cymdogion. Ydyn nhw’n ifanc, yn hŷn neu’n fregus? Efallai y bydd angen help arnynt mewn argyfwng?
 • Dewch yn gyfarwydd â chynllun dianc yr adeilad. Os nad ydych yn gwybod, cysylltwch â pherchennog yr adeilad, y landlord neu’r warden.

Beth i’w wneud mewn achos o dân…

Yn eich fflat chi neu fflat eich cymydog:

 • Gadewch y fflat a chaewch y drws
 • Defnyddiwch y grisiau
 • Ffoniwch 999

Mewn man arall yn yr adeilad:

 • Caewch y ffenestri a’r drysau
 • Ffoniwch 999
 • Os ydych yn teimlo’ch bod mewn perygl, ewch allan o’r adeilad

Gwybodaeth cladin i awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, landlordiaid a rheolwyr adeiladau

Balconïau ar adeiladau preswyl:

Defnyddio Paneli Laminedig Gwasgedd Uchel mewn systemau waliau allanol

Am ragor o wybodaeth ar gadw’n ddiogel yn eich cartref ewch i: www.electricalsafetyfirst.org.uk and www.registermyappliance.org.uk

I adrodd am beryglon yn eich cartref neu adeilad cysylltwch â: diogelwchtan@decymru-tan.co.uk