Datganiad Hygyrchedd Gwefan GTADC

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wybodaeth ar www.decymru-tan.gov.uk

Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon, ac felly rydym wedi ymgorffori technoleg gynorthwyol (Recite Me) i wella ei hygyrchedd.

Mae hyn yn golygu y dylech allu:

 • cyrchu’r wefan mewn amrywiaeth o ieithoedd
 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo i mewn heb i’r testun arllwys oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • defnyddio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

 

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon?

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • erys peth cyferbyniad lliw gwael rhwng y cefndir a’r blaendir oherwydd problem cwci
 • nid yw rhai tudalennau ac atodiadau wedi’u hysgrifennu’n glir
 • nid yw rhai elfennau pennawd yn gyson
 • nid yw rhai teitlau tudalennau yn unigryw
 • nid yw rhai labeli ffurf yn unigryw
 • nid oes gan rai delweddau destun amgen da
 • nid yw rhywfaint o destun cyswllt yn disgrifio pwrpas y ddolen
 • nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • nid oes capsiynau ar ffrydiau fideo byw a recordiadau o gyfarfodydd, fel fideos ein Hawdurdodau Tân

 

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, anfonwch e-bost atom yn: gtdc@decymru-tan.gov.uk

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen 10 diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, defnyddiwch ein ffurflen cysylltu i gysylltu.

Mae’n bosibl y byddwch yn dod o hyd i PDF achlysurol nad yw wedi’i drwsio eto. Os felly, rhowch wybod i ni fel y gallwn weithredu.

 

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl F/fyddar, nam ar y clyw neu nam ar eu lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain.

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

 

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir isod.

 

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes unrhyw swyddogaeth wrth wasgu’r botwm enter ar fysellfwrdd i dderbyn y cwcis. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A 2.1.1. Rydym yn bwriadu caffael a gosod Civic Cookie i ddatrys y mater hwn.

Nid oes gan rai delweddau ddewis arall o destun, felly ni all pobl sy’n defnyddio darllenydd sgrin gael mynediad at y wybodaeth. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A F30. Rydym yn bwriadu ychwanegu testun amgen ar gyfer pob delwedd. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn bodloni safonau hygyrchedd.

Mae gan rai dogfennau Office a PDF deitl dogfen wag, ac nid yw rhai ffigurau a delweddau mewn PDFs yn cynnwys testun ALT. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A F25 a WCAG 2.1 A F65. Bydd teitlau ar ddogfennau a bydd ffigurau a delweddau yn cynnwys testun ALT.

Rhaid tagio ffeiliau PDF i fod yn hygyrch i ddarllenwyr sgrin. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A 1.3.1. Bydd PDFs yn cael eu tagio.

Nid oes gan bob PDF y priodoledd lang i nodi iaith y dudalen. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A 3.1.1. Bydd yr iaith yn cael ei gosod gan ddefnyddio Document Properties yn Acrobat. Mae hyn yn galluogi darllenwyr sgrin i ynganu geiriau’n gywir.

Rhaid i elfennau iframe a ffrâm gael priodoledd teitl. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A 2.4.1. Bydd priodoledd teitl neu label ARIA yn cael ei ychwanegu at bob elfen iframe a ffrâm (e.e. title=’Dyma deitl neu ddiben yr iframe’).

Dylai labeli maes ffurf fod yn unigryw ar dudalen neu wedi’u hamgáu mewn set maes gyda chwedl sy’n gwneud y label yn unigryw. Mae hyn yn ymwneud â’r ddwy ffurflen chwilio safle. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 AA 2.4.6. Set maes neu labeli i’w hychwanegu. Mae ychwanegu set maes gyda chwedl yn gwahaniaethu’r rheolaethau, oherwydd bod y testun chwedl yn cael ei gyhoeddi ynghyd â thestun y label.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu’r wefan hon yn ei chyfanrwydd, er mwyn mynd i’r afael â’r elfennau anhygyrch a amlygwyd uchod.

 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd mae fideo byw wedi’i heithrio rhag bodloni’r rheoliadau hygyrchedd.

 

Beth ydym ni’n ei wneud i wella hygyrchedd?

Er mwyn parhau i wella ein cydymffurfiaeth â’r rheoliadau hygyrchedd, rydym bellach yn defnyddio nifer o offer ar-lein i fonitro ein perfformiad, gan gynnwys:

 • Accessibility Checker
 • Google Lighthouse
 • SiteImprove
 • SortSite
 • WAVE

Rydym hefyd yn defnyddio Silktide Index bob mis i fonitro unrhyw faterion, gan ystyried defnyddio Silktide yn y dyfodol i ddarparu mwy o wybodaeth amser real.

Rydym wrthi’n ystyried cyhoeddi dogfennau yn y dyfodol ar ffurf HTML yn hytrach nag ar ffurf PDF, lle bo modd.

Ein nod yw trwsio’r holl faterion hygyrchedd a nodwyd cyn gynted â phosibl.

 

Paratoi’r Datganiad Hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 15 Medi 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 6 Ionawr 2023.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 6 Ionawr 2023.