Rolau gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

I gael gwybodaeth am y mathau o rolau sydd ar gael a buddion gweithio yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, edrychwch ar ein tudalen gweithio gyda ni.

Gallwch chwilio am ein swyddi gwag diweddaraf, gwneud cais ar-lein ac olrhain cynnydd eich cais drwy ein system e-Recriwtio.

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd recriwtio.


 

Diffoddwyr Tan Ar Alwad

Rydym yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar-Alwad. Ewch i’n tudalen recriwtio am fwy o wybodaeth 

 • Abercarn
 • Llanilltud Fawr
 • Y Bont-faen
 • Bro Ogwr
 • Pontycymer
 • Cil-y-coed
 • Gilfach Goch
 • Abertilery
 • Mynydd Cynffig
 • Rhisga
 • Rhymney

Gellir anfon ffurflenni cais wedi’u llenwi at Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Pencadlys Llantrisant, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, RCT, CF72 8LX neu eu hanfon trwy e-bost at recruitment@southwales-fire.gov.uk

Ffurflen Gais Ymladdwr Tân Ar Alwad


 Swyddog Datblygu a Chymorth Amlgyfrwng

2 ddiwrnod yr wythnos (14 awr ac 48 munud yr wythnos)

£24,982 – £27,041 y flwyddyn (Pro Rata)

Hysbysiad Swydd

Disgrifiad Swydd

Manyleb Y Person

Canllaw Ymgeisio

Ffurflen Gais

Dyddiad Cau  : 12:00, ganol dydd ar 22/04/2021


 Iaith ddewisol ar gyfer ymgeiswyr swyddi

Mae’r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu’r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.

Anogir ymgeiswyr sy’n dymuno newid eu hiaith ddewisol er mwyn cyfathrebu â ni i wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y broses Recriwtio.

I fynegi eich dewis iaith, a fyddech gystal â defnyddio’r manylion isod.


Ceisiadau am swyddi yn ystod Pandemig COVID-19

Nid oes modd i ni dderbyn Ceisiadau am Swyddi a gyflwynir yn bersonol i unrhyw un o’n safleoedd nes y rhoddir hysbysiad pellach. Dylid cyflwyno ceisiadau drwy law e-bost neu drwy’r post. Sicrhewch eich bod chi’n rhoi stampiau digonol ar gyfer maint a phwysau’ch Cais ac yn gadael amser ychwanegol gan fod y gwasanaethau post dan bwysau sylweddol ar hyn o bryd.

Er mwyn diogelu ein Staff a’r sawl sy’n Ymgeisio am Swyddi, rydym wedi addasu ein prosesau Recriwtio, a byddwn ni’n defnyddio e-byst, Galwadau Ffôn, y Rhyngrwyd a Chyswllt Fideo i gyfathrebu â’n hymgeiswyr, cynnal Cyfweliadau ac Asesiadau a chynnal ein Gwiriadau Cyn Cyflogi. Rhoddir diweddariadau mewn perthynas â chynnydd eu Ceisiadau yn ystod y camau llunio Rhestr Fer, Dethol, a Chyn Cyflogi.

I gael gwybodaeth bellach cyfeiriwch at y dudalen COVID19.

Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch cydweithredu yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn.

Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau.


Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub de Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX

Ffôn: 01443 232200            e-bost: personel@decymru-tan.gov.uk