Ceisiadau am Swyddi yn ystod Pandemig COVID-19

Nid oes modd i ni dderbyn Ceisiadau am Swyddi a gyflwynir yn bersonol i unrhyw un o’n safleoedd nes y rhoddir hysbysiad pellach. Dylid cyflwyno ceisiadau drwy law e-bost neu drwy’r post. Sicrhewch eich bod chi’n rhoi stampiau digonol ar gyfer maint a phwysau’ch Cais ac yn gadael amser ychwanegol gan fod y gwasanaethau post dan bwysau sylweddol ar hyn o bryd.

Er mwyn diogelu ein Staff a’r sawl sy’n Ymgeisio am Swyddi, rydym wedi addasu ein prosesau Recriwtio, a byddwn ni’n defnyddio e-byst, Galwadau Ffôn, y Rhyngrwyd a Chyswllt Fideo i gyfathrebu â’n hymgeiswyr, cynnal Cyfweliadau ac Asesiadau a chynnal ein Gwiriadau Cyn Cyflogi. Rhoddir diweddariadau mewn perthynas â chynnydd eu Ceisiadau yn ystod y camau llunio Rhestr Fer, Dethol, a Chyn Cyflogi.

I gael gwybodaeth bellach cyfeiriwch at y dudalen COVID19.

Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch cydweithredu yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn.

Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau


Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol: Amrywiaeth o gontractau ar gael

Cyflog: £3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Swyddog Adnoddau Dynol – Rheoli Presenoldeb

Contract: 30 awr yr wythnos
Cyflog: £22,021 – to £23,836
Lleoliad: Pencadlys Llantrisant

Dyddiad cau: 12yp ganol dydd, Dydd Mawrth Awst 18, 2020


 

Noder: Mae pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd

Cwblhewch ac anfon eich ffurflen monitro cydraddoldeb gyda’ch ffurflen gais.