Rolau gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

I gael gwybodaeth am y mathau o rolau sydd ar gael a buddion gweithio yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, edrychwch ar ein tudalen gweithio gyda ni.

Gallwch chwilio am ein swyddi gwag diweddaraf, gwneud cais ar-lein ac olrhain cynnydd eich cais drwy ein system e-Recriwtio.

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd recriwtio.

Rhestrir yr holl swyddi gwag cyfredol isod.


Diffoddwyr Tan Ar Alwad

Rydym yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar-Alwad. Ewch i’n tudalen recriwtio am fwy o wybodaeth 

Gellir anfon ffurflenni cais wedi’u llenwi at Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Pencadlys Llantrisant, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, RCT, CF72 8LX neu eu hanfon trwy e-bost at recruitment@southwales-fire.gov.uk

Ffurflen Gais Ymladdwr Tân Ar Alwad


 

Swyddog Dysgu a Datblygu (Sgiliau Cyffredinol Ac Ymgysylltu  Gweithwyr)

Cyfnod Penodol:37 awr yr wythnos, hyd at fis Mawrth 2023
Cyflog: £27,741 – £29,577
Lleoliad: Pencadlys Llantrisant

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Llun y 6ed fis Rhagfyr 2021 am ganol dydd.


 

Rheolwr/Cydlynydd Adeiladau a Chynnal a Chadw

Cyfnod Penodol am dwy Flynedd :37 awr yr wythnos
Cyflog: £35,745 – £36,922
Lleoliad: Pencadlys Llantrisant

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Mawrth y 14eg fis Rhagfyr 2021 am ganol dydd.


 

Swyddog Ad Rhan Amser Recriwtio ac Asesu

Cyfnod Penodol :30 awr yr wythnos tan Mawrth 2022
Cyflog: £25,091 – £27,041
Lleoliad: Pencadlys Llantrisant

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Gwener y 10fed fis Rhagfyr 2021 am ganol dydd.


Iaith ddewisol ar gyfer ymgeiswyr swyddi

Mae’r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu’r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.

Anogir ymgeiswyr sy’n dymuno newid eu hiaith ddewisol er mwyn cyfathrebu â ni i wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y broses Recriwtio.

I fynegi eich dewis iaith, a fyddech gystal â defnyddio’r manylion isod.


Ceisiadau am swyddi yn ystod Pandemig COVID-19

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy law e-bost neu lythyr gyda’r post yn y lle cyntaf er mwyn sicrhau bod cyn lleied o bobl â phosib yn mynychu’r Pencadlys.

Sicrhewch eich bod chi’n rhoi stampiau digonol ar gyfer maint a phwysau’ch Cais ac yn gadael amser ychwanegol gan fod y gwasanaethau post dan bwysau sylweddol ar hyn o bryd.

Er mwyn diogelu ein Staff a’r sawl sy’n Ymgeisio am Swyddi, rydym wedi addasu ein prosesau Recriwtio, a byddwn ni’n defnyddio e-byst, Galwadau Ffôn, y Rhyngrwyd a Chyswllt Fideo i gyfathrebu â’n hymgeiswyr, cynnal Cyfweliadau ac Asesiadau a chynnal ein Gwiriadau Cyn Cyflogi. Rhoddir diweddariadau mewn perthynas â chynnydd eu Ceisiadau yn ystod y camau llunio Rhestr Fer, Dethol, a Chyn Cyflogi.

I gael gwybodaeth bellach cyfeiriwch at y dudalen COVID19.

Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch cydweithredu yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn.

Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau.


Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub de Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX

Ffôn: 01443 232200            e-bost: personel@decymru-tan.gov.uk