Rolau gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

I gael gwybodaeth am y mathau o rolau sydd ar gael a buddion gweithio yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, edrychwch ar ein tudalen gweithio gyda ni.

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd recriwtio.

Rhestrir yr holl swyddi gwag cyfredol isod.


Diffoddwyr Tân Wrth Gefn Cynorthwyol

Ydych chi eisiau helpu Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i gyflawni ei ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaeth tân ac achub brys i gymunedau De Cymru?

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Diffoddwyr Tân Wrth Gefn Cynorthwyol.

Prif nod y Diffoddwr Tân Wrth Gefn Cynorthwyol yw amddiffyn ac achub pobl rhag tân a pheryglon eraill, yn y modd mwyaf cymwys ac effeithiol, yn ystod Gweithredu Diwydiannol posibl.

Gwnewch Gais Yma

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 20 Rhagfyr, 2022 am 12:00 hanner dydd.

Edrychwch ar ein tudalen Ymladdwyr Tân Wrth Gefn Cynorthwyol am ragor o wybodaeth.


Diffoddwyr Tan Ar Alwad

Rydym yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar-Alwad. Ewch i’n tudalen recriwtio am fwy o wybodaeth Gellir anfon ffurflenni cais wedi’u llenwi at Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Pencadlys Llantrisant, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, RCT, CF72 8LX neu eu hanfon trwy e-bost at recruitment@southwales-fire.gov.uk

Ffurflen Gais Ymladdwr Tân Ar Alwad


Gweithredwr Rheoli Brys 999

Parhaol: 42 awr (Ar Sail Rota)
Cyflog: £22,981 y flwyddyn (Hyfforddai)
Lleoliad: Rheoli Tân ar y Cyd, Pencadlys Heddlu De Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr

Gwnewch Cais Yma

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Gwener 16eg Rhagfyr 2022 am 5:00yh.

I gael rhagor o wybodaeth am weithio yn ein Canolfan Rheoli Tân ar y Cyd, ewch i’n tudalen Staff Rheoli Tân.


Swyddog Gweinyddol

Parhaol: 37 awr yr wythnos
Cyflog: £22,369 – £22,777
Lleoliad: Pencadlys Llantrisant

Gwnewch Cais Yma

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022 am 12 ganol dydd.


Iaith ddewisol ar gyfer ymgeiswyr swyddi

Mae’r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu’r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.

Anogir ymgeiswyr sy’n dymuno newid eu hiaith ddewisol er mwyn cyfathrebu â ni i wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y broses Recriwtio.

I fynegi eich dewis iaith, a fyddech gystal â defnyddio’r manylion isod.


Ceisiadau am swyddi yn ystod Pandemig COVID-19

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy law e-bost neu lythyr gyda’r post yn y lle cyntaf er mwyn sicrhau bod cyn lleied o bobl â phosib yn mynychu’r Pencadlys.

Sicrhewch eich bod chi’n rhoi stampiau digonol ar gyfer maint a phwysau’ch Cais ac yn gadael amser ychwanegol gan fod y gwasanaethau post dan bwysau sylweddol ar hyn o bryd.

Er mwyn diogelu ein Staff a’r sawl sy’n Ymgeisio am Swyddi, rydym wedi addasu ein prosesau Recriwtio, a byddwn ni’n defnyddio e-byst, Galwadau Ffôn, y Rhyngrwyd a Chyswllt Fideo i gyfathrebu â’n hymgeiswyr, cynnal Cyfweliadau ac Asesiadau a chynnal ein Gwiriadau Cyn Cyflogi. Rhoddir diweddariadau mewn perthynas â chynnydd eu Ceisiadau yn ystod y camau llunio Rhestr Fer, Dethol, a Chyn Cyflogi.

I gael gwybodaeth bellach cyfeiriwch at y dudalen COVID19.

Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch cydweithredu yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn.

Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau.


Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub de Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX

Ffôn: 01443 232200            e-bost: personel@decymru-tan.gov.uk