Rolau gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

I gael gwybodaeth am y mathau o rolau sydd ar gael a buddion gweithio yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, edrychwch ar ein tudalen gweithio gyda ni.

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd recriwtio.

Rhestrir yr holl swyddi gwag cyfredol isod.


Ymgyrch recriwtio i Ddiffoddwyr Tân System Ddyletswydd Amser Llawn 2022

Daeth ceisiadau i ben am 1yb ar 19 Ionawr 2022.

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am y canlyniad erbyn yr wythnos yn dechrau 14 Chwefror 2022. Sicrhewch eich bod yn gwirio ffolderi sothach oherwydd efallai nad ydym yn eich rhestr anfonwyr.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at wds@southwales-fire.gov.uk.


Diffoddwyr Tan Ar Alwad

Rydym yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar-Alwad. Ewch i’n tudalen recriwtio am fwy o wybodaeth Gellir anfon ffurflenni cais wedi’u llenwi at Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Pencadlys Llantrisant, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, RCT, CF72 8LX neu eu hanfon trwy e-bost at recruitment@southwales-fire.gov.uk

Ffurflen Gais Ymladdwr Tân Ar Alwad


Technegydd Prentis Cerbydau Nwyddau Ysgafn (Dwy swydd wag ar gael)

Cyfnod Penodol: 4 blynedd (Medi 2022-Awst 2026)
Cyflog: £203.70 yr wythnos (16-17 oed), £296.29 yr wythnos (18 oed ac yn fwy +)
Lleoliad: Pencadlys Llantrisant

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Mercher 17fed Awst 2022 am 12 ganol dydd.


Technegydd Hydrantau a Diffoddyddion

Parhaol: 37 awr yr wythnos
Cyflog: £23,953 – £24,920
Lleoliad: Pencadlys Llantrisant

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Gwener 19eg Awst 2022 am 12 ganol dydd.


Hyfforddwr TGCh

Rhannu swydd 50%: Oriau i gadarnhau
Cyflog: £26,446 – £27,514 (Pro Rata)
Lleoliad: Pencadlys Llantrisant

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Iau 8fed Medi 2022 am 12 ganol dydd.


Iaith ddewisol ar gyfer ymgeiswyr swyddi

Mae’r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu’r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.

Anogir ymgeiswyr sy’n dymuno newid eu hiaith ddewisol er mwyn cyfathrebu â ni i wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y broses Recriwtio.

I fynegi eich dewis iaith, a fyddech gystal â defnyddio’r manylion isod.


Ceisiadau am swyddi yn ystod Pandemig COVID-19

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy law e-bost neu lythyr gyda’r post yn y lle cyntaf er mwyn sicrhau bod cyn lleied o bobl â phosib yn mynychu’r Pencadlys.

Sicrhewch eich bod chi’n rhoi stampiau digonol ar gyfer maint a phwysau’ch Cais ac yn gadael amser ychwanegol gan fod y gwasanaethau post dan bwysau sylweddol ar hyn o bryd.

Er mwyn diogelu ein Staff a’r sawl sy’n Ymgeisio am Swyddi, rydym wedi addasu ein prosesau Recriwtio, a byddwn ni’n defnyddio e-byst, Galwadau Ffôn, y Rhyngrwyd a Chyswllt Fideo i gyfathrebu â’n hymgeiswyr, cynnal Cyfweliadau ac Asesiadau a chynnal ein Gwiriadau Cyn Cyflogi. Rhoddir diweddariadau mewn perthynas â chynnydd eu Ceisiadau yn ystod y camau llunio Rhestr Fer, Dethol, a Chyn Cyflogi.

I gael gwybodaeth bellach cyfeiriwch at y dudalen COVID19.

Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch cydweithredu yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn.

Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau.


Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub de Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX

Ffôn: 01443 232200            e-bost: personel@decymru-tan.gov.uk