Ymladdwyr Tân Swyddog Cynorthwyol Wrth Gefn

Swyddog Cynorthwyol Wrth Gefn

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ddyletswydd statudol a gofyniad cyfreithiol yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 i ddarparu darpariaeth Tân ac Achub brys i gymunedau De Cymru. Mae ein cynlluniau Rheoli Parhad Busnes presennol wedi arwain at greu’r Gronfa Wrth Gefn Ategol a fydd yn darparu’r hydwythdedd hwn.

Bydd Diffoddwyr Tân Wrth Gefn Ategol yn cael eu hyfforddi i ymdrin ag amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy raglen hyfforddiant cychwynnol a chwarterol gynhwysfawr. Yn ystod yr hyfforddiant hwn byddwch chi’n dysgu gweithio fel rhan o dîm, gan ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, amrywiol gan gynnwys delio ag ystod o ddigwyddiadau ymateb brys yn ein canolfan hyfforddi. Ar ddiwedd pob blwyddyn byddwch chi’n cael y cyfle i gadarnhau ac arddangos eich gwybodaeth, sgiliau a’r rhinweddau yr ydych wedi’u dysgu trwy nifer o senarios ac ymarferion “bywyd gwirioneddol”.

  

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a rhaid i ymgeiswyr fod o leiaf 17 oed a 6 mis oed ar ddyddiad y cais ac o leiaf 18 oed ar ddiwrnod cyntaf eu cwrs Cychwynnol i fod yn gymwys i wneud cais. Mae Diffoddwyr Tân Wrth Gefn Ategol yn adeiladwyr, ymgynghorwyr, rhieni sy’n aros gartref, gweinyddwyr, gweithwyr ffatri, gweithwyr gofal, myfyrwyr neu bobl nad ydynt yn cael eu cyflogi ar hyn o bryd. Maent yn bobl sy’n gallu rhoi o’u hamser i gynorthwyo’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn gyfnewid am gyflog.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Diffoddwyr Tân Wrth Gefn Cynorthwyol

Prif nod y Diffoddwr Tân Wrth Gefn Cynorthwyol yw amddiffyn ac achub pobl rhag tân a pheryglon eraill, yn y modd mwyaf cymwys ac effeithiol, yn ystod Gweithredu Diwydiannol posibl.

Gwnewch Gais Yma

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 20 Rhagfyr, 2022 am 12:00 hanner dydd.