Rydyn ni nawr yn recriwtio Diffoddwyr Tân ar Alwad!

Diffoddwr Tân ar Alwad

Yn Ne Cymru, mae bron hanner o’n gweithlu gweithredol yn Diffoddwyr Tân Ar Alwad a leolir fel arfer o fewn cymunedau gwledig, mewn trefi bach a phentrefi.

Yn debyg i’r Diffoddwyr Tân System Ddyletswydd Gyflawn, mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn ymateb i danau a Galwadau Gwasanaeth Arbennig e.e. gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, argyfyngau cemegol, ac argyfyngau naturiol eraill. Mae hefyd gofyn iddynt hysbysu ac addysgu eu cymunedau lleol a chynnal ymweliadau Diogelwch a Lles mewn cartrefi pobl.

Mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn gweithio yn ôl System Ddyletswydd Ar Alwad a rhaid iddynt fyw neu weithio o fewn y gymuned Leol. Maent yn hanu o bob cefndir. Yn eu plith mae adeiladwyr, ymgynghorwyr, rhieni sy’n aros gartref, gweinyddwyr, gweithwyr ffatri, gofalwyr, myfyrwyr neu bobl sy’n ddi-waith ar hyn o bryd. Y rhain yw’r bobl sy’n gallu rhoi o’u hamser i gynorthwyo’r Gwasanaethau Tân ac Achub gan ennill cyflog yr un pryd.

Mae’r holl Diffoddwyr Tân Ar Alwad â ‘rhybuddiwr’ bob amser tra eu bod ar ddyletswydd, fel bod modd iddynt ymateb i’w Gorsafoedd pan fydd angen, o fewn amser penodol o gael galwad. Gallant ymateb i alwadau brys o’u cartrefi yn ystod oriau hamdden neu, mewn rhai achosion, o’u gweithle os bydd eu cyflogwr yn caniatáu.

Gofynnir i bob Diffoddwyr Tân Ar Alwad ymroi i nifer penodol o oriau gweithredu a mynychu sesiwn hyfforddiant fin nos bob wythnos (sef noson ymarfer).

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a hysbysebir manylion pob ymgyrch recriwtio ar y dudalen hon.

Rhaid i ymgeiswyr fod o leiaf 17 a 6 mis oed ar ddyddiad y cais ac o leiaf 18 oed ar ddiwrnod cyntaf y Cwrs Hyfforddi Diffoddwyr Tân i fod yn gymwys.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Diffoddwyr Tân Ar-Alwad yn y gorsafoedd isod. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn pobl sy’n gallu ymroi oriau rhwng 9yb a 5yp, rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener.

Gorsafoedd ar alwad yn recriwtio

Abercarn

Abergavenny

Cas-gwent

Tredegar

Hirwaun

Pontypridd

Pen-y-bont

Maesteg

Brynmawr

Y Barri

Blaenavon

Abersychan

Glynrhedynog

Treorci

Llanilltud Fawr

Y Bont-faen

Bro Ogwr

Pontycymer

Cil-y-coed

Gilfach Goch

Abertilery

Mynydd Cynffig

Rhisga

Rhymney

Gwybodaeth am Gais Ar Alwad

Gwybodaeth Feddygol a Cwestiynau a Holir yn Aml

Gwybodaeth Ffitrwydd a Gallu

Gwybodaeth Gyflog a Chyfweliad

Gellir anfon ffurflenni cais wedi’u llenwi at Recriwtio, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Pencadlys Llantrisant, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, RCT, CF72 8LX neu eu hanfon trwy e-bost at recruitment@southwales-fire.gov.uk

Profion Dethol Corfforol ac Ymarferol Diffoddwr Tân

Diddordeb?

Darllenwch y wybodaeth ymgeisio uchod a’i chwblhau ac anfonwch y ffurflen gais atom.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, gallwch hefyd:

  1. Ewch i wefan UK On-Call lle gallwch ddarllen a gweld mwy, a chofrestru’ch diddordeb
  2. Mynychu un o’n nosweithiau drilio, i ofyn mwy i’n diffoddwyr tân am y rôl. Gweld ein map nos dril. Sylwch. Oherwydd yr amodau presennol, mae nosweithiau drilio ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd. Darllenwch fwy yma

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar 01443 232200 neu cysylltu â ni.