Mae Cydraddoldeb yn ymwneud â phobl ac mae Amrywiaeth yn ymwneud â gwerth – mae mor syml â hynny. Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, rydym yn cydnabod mai taith barhaus yw gwir gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2023-26

Fe’ch gwahoddir i ddarllen ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-23, sy’n cyflwyno ein canlyniadau cydraddoldeb strategol ar gyfer y tair mlynedd nesaf.

Bydd y canlyniadau’n cael eu cynnwys yn yr hyn a wnawn, gyda phob gweithred gorfforaethol yn gysylltiedig ag o leiaf un ohonynt. Mae hyn yn ein galluogi i fonitro gwelliannau’n gywir yn ogystal â chynyddu ein gwasanaeth i’n holl gymunedau.

Cewch ddarllen cynllun cydraddoldeb strategol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 2023-26 isod:

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-23

Adolygiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-2023

Gallwch ddarllen ein hadolygiad 2022-2023 o Gynllun Cydraddoldeb Strategol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yma.

Adolygiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-2022

Gallwch ddarllen ein hadolygiad 2021-2022 o Gynllun Cydraddoldeb Strategol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yma.

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2020-2021

Os ydych chi am gael golwg ar sut wnaethon ni yn 2020/21 wrth fodloni ein gofynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010) a Dyletswyddau Penodol Cymru, darllenwch ein Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2020-2021


Rydym yn angerddol ynghylch:

  • Ymestyn y diogelwch a ddarparwn i bawb o fewn ein cymunedau ymhellach
  • Bod yn gyflogwr sy’n cynrychioli’r holl bobl a wasanaethir gennym
  • Ymdrin â’r cyhoedd a’n staff gydag urddas a pharch

Grwpiau penodol yn dioddef ymosodiadau, bwlio ac yn cael eu hamddifadu rhag cyfleoedd am iddynt gael eu canfod i fod yn ‘llai’ o ran oed, rhyw, anabledd, rhywogaeth, acen, lliw croen, neu eu hanwylon.

Pwrpas Deddfwriaeth Gydraddoldeb yw mynd i’r afael â’r materion hyn a, gan ein bod ni’n Wasanaeth a ariennir gan y cyhoedd, rydym yn gweithio’n galed i gydymffurfio â, a rhagori ar y gofynion cyfreithiol hyn.


Rydym yn cydnabod bod y gymuned gyffredinol yr ydym yn ei gwasanaethu yn gyfoethog ac yn amrywiol ac rydym yn ymroddedig i gwrdd ag anghenion gwahanol a chyrraedd yr un safonau uchel ar gyfer pawb gan gydnabod nad yw pawb yr un fath. Un o’r ffyrdd orau i ni wneud hyn yw sicrhau bod y bobl orau oll, o’n gymuned amrywiol yn gweithio i ni.

O’r dudalen hon ceir dolenni i:

Partneriaid Allweddol

Stonewall

Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Mind Cymru

Diwrnodau Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig

Amser i Newid Cymru


Corff cyhoeddus yw Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac mae’n hanfodol bwysig i ni ein bod yn gwneud ein gorau glas dros bob un ohonoch.

Rydym yn gweithredu fel cyflogwr a darparwr gwasanaethau ill dau, yn unol â Deddfau Cydraddoldeb (Deddf Cydraddoldeb 2010, Dyletswyddau Penodol Cymreig, ac ati).

O’r dudalen hon ceir y dolenni canlynol:

  • Gwybodaeth am y Gyfraith
  • Ein hadroddiadau cyfreithiol
  • Asesiadau risg cydraddoldeb allweddol
  • Dogfennau defnyddiol eraill

 

Dolenni defnyddiol

Adran Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Swyddfa Gydraddoldeb y Llywodraeth