Safonau’r Gymraeg ac Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae’n ofynnol i bob sefydliad Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru gydymffurfio â dyletswyddau iaith sy’n sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae’r dyletswyddau’n annog hyrwyddo’r Gymraeg, defnyddio’r Gymraeg o fewn gweinyddiad mewnol ac yn mynnu bod darpariaeth ar gael i’r cyhoedd o ran hygyrchedd y Gymraeg.

Cyflwynwyd Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 5) 2016 i’r Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru. Mae safonau’r Gymraeg yn darparu

  • Eglurder i sefydliadau ar yr Iaith Gymraeg
  • Eglurder i siaradwyr Cymraeg ar ba wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg
  • Mwy o gysondeb mewn Gwasanaethau Cymraeg a gwella ansawdd i ddefnyddwyr


Mae’r rheoliadau’n nodi bod Mesur 2011 yn caniatáu i Gomisiynydd Cymru ddyroddi Hysbysiad Cydymffurfio, sy’n ei gwneud yn ofynnol i gorff gydymffurfio ag un neu fwy o safonau sy’n benodol gymwys iddo.