Beth yw’r Adolygiad Diwylliant? Yn dilyn Adolygiad Diwylliant Brigâd Dân Llundain a darlledu adroddiad ITV am ganlyniadau dau achos disgyblu a ddigwyddodd yn y gorffennol hanesyddol yr ymchwiliwyd iddynt yn flaenorol gan y Gwasanaeth ym mis Rhagfyr 2022, comisiynodd Prif Swyddog Tân Huw Jakeway QFSM Adolygiad Annibynnol o ddiwylliant y Gwasanaeth.

Ym mis Chwefror 2023, penododd Panel Penodi Annibynnol Fenella Morris, Cwnsler y Brenin (CB) yn Gadeirydd Annibynnol, i arwain yr adolygiad.

Dechreuodd yr Adolygiad Diwylliant ym mis Ebrill 2023. Mae’r arolwg yn cynnwys cyfnod o ymchwil ddesg i bolisïau a gweithdrefnau disgyblu cyfredol, ac achosion a chwynion disgyblu hanesyddol; sesiynau agored a phreifat gyda staff cyfredol, staff blaenorol a rhanddeiliaid ehangach ar eu profiad o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru; yn ogystal ag arolwg a grwpiau ffocws. Bydd yr holl weithgareddau hyn yn cyfrannu at adroddiad Adolygiad Diwylliant, a gyhoeddir gan Fenella Morris CB a’r tîm cyn diwedd 2023.

Newyddion am yr Adolygiad Diwylliant

Ffrydio’r Adolygiad Diwylliant Holi ac Ateb yn Fyw 18 Mai 2023

Fenella Morris KC

Woman with blonde hair and glassesMae Fenella wedi cynnal ymchwiliadau sensitif, gan gynnwys yn fwyaf diweddar, ymchwiliad i Ymgyrch Blacowt UKAD. Bu’n gwnsler i’r Adolygiad Diogelwch Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol Annibynnol ac roedd hi’n rhoi cyfarwyddyd yn Ymchwiliad Covid y Coleg Nyrsio Brenhinol. Dyfarnwyd y wobr ‘Sidanwr y Flwyddyn am Ddisgyblaeth Broffesiynol’ i Fenella yng Ngwobrau Bar Siambrau’r DU 2021, ac roedd hi’n Gyfreithiwr yr Wythnos y Times, ym mis Gorffennaf 2020.

 

 

Charlene Ashiru

Woman with long brown hair and glasses smiling

Mae Charlene yn Fargyfreithwraig gydag arbenigedd mewn Cyfraith Cyflogaeth ac mae ganddi brofiad helaeth ar bob agwedd ar gyfraith cyflogaeth gytundebol a statudol, gan gynnwys yn aml achosion o chwythu’r chwiban a/neu wahaniaethu. Mae hi hefyd wedi gweithio ar ymchwiliadau sensitif mewn perthynas â honiadau penodol o wahaniaethu, yn ogystal â diwylliant gweithle cyffredinol. Bu Charlene yn Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Siambrau am bum mlynedd, gan hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a mentrau lles.

 

 

 

Gethin Thomas

Man with side parting, glasses, shirt and tie

Mae Gethin yn Fargyfreithiwr gyda chwmni amlddisgyblaeth helaeth, gan gynnwys cyfraith gyhoeddus a rheoleiddio. Mae Gethin yn aelod o Banel Cwnsleriaid C y Twrnai Cyffredinol, a Phanel B Cwnsleriaid Iau Llywodraeth Cymru. Yn y gorffennol fe’i cyfarwyddwyd gan gyfranogwr craidd yn yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig, yn ogystal â chynghori Adolygiad ‘Windrush Lessons Learned’. Cyn iddo ddod yn Fargyfreithiwr, gweithiodd Gethin i Gomisiwn y Gyfraith, ar brosiect a oedd yn cynnig system godeiddio newydd ar gyfer y gyfraith sy’n gymwys i Gymru.

 

 

Sut i gysylltu â’r Tîm Adolygiad Diwylliant

Mae’r Tîm Adolygiad Diwylliant yn gwahodd aelodau staff cyfredol a blaenorol (rhai sydd wedi gadael GTADC o fewn y saith mlynedd diwethaf), asiantaethau partner a chydweithwyr Golau Glas, ynghyd ag aelodau o’r cyhoedd a hoffai rannu eu profiadau gyda’r Tîm i gysylltu â’r tîm yn uniongyrchol, trwy law’r e-bost swfrsreview@gmail.com.

 

Beth yw’r amserlen ar gyfer yr Adolygiad?

Rydym yn cynnal camau cynnar yr Adolygiad a gall yr amserlen arfaethedig gyfredol, a nodir
isod, newid. Bydd diweddariadau pellach yn cael eu darparu maes o law.
Mae’r amserlen a ragwelir ar gyfer yr Adolygiad fel a ganlyn:

  • Ymweliadau’r Tîm Adolygu â Chymru: 9fed o Fehefin 2023 a 17eg-19 o Orffennaf 2023
  • Cyfweliadau 1:1: Mehefin/Gorffennaf/Awst 2023
  • Arolwg Staff: Mehefin/Gorffennaf 2023
  • Adolygu Dogfennau Bwrdd Gwaith: Mehefin/Gorffennaf/Awst 2023
  • Grwpiau Ffocws Rhithwir: Medi 2023
  • Dadansoddi Data: Medi/Hydref 2023
  • Drafftio Adroddiad: Tachwedd/Rhagfyr 2023
  • Adroddiad Cyhoeddus: Rhagfyr 2023

 

Cylch Gorchwyl

Mae’r Cylch Gorchwyl Cyfan ar gael yma.

Cwestiynau Cyffredin

Mae’r Cwestiynau Cyffredin ar gael yma.

Diweddariad Dydd Llun 17 Gorffennaf 2023.

Gwybodaeth Breifatrwydd

I gael gwybodaeth am sut y bydd yr Adolygiad Diwylliant yn diogelu ac yn prosesu eich gwybodaeth, gweler Hysbysiad Preifatrwydd yr Adolygiad yma. I gael gwybodaeth ynghylch sut a pham y bydd GTADC yn rhannu ac yn datgelu data personol y mae’n ei gadw i’r Adolygiad, gweler Hysbysiad Preifatrwydd GTADC ynghylch rhannu data personol rhwng GTADC a’r Adolygiad yma.