Mae cyflwyno cais am Wybodaeth Swyddogol dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn caniatáu i chi geisio am unrhyw wybodaeth gofnodedig a gedwir gan Awdurdodau Cyhoeddus, gan gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ac eithrio pan fydd y wybodaeth honno eisoes ar gael drwy’r wefan hon neu mewn ffordd arall.

Rhaid cyflwyno pob cais am wybodaeth yn ysgrifenedig; gallwch wneud hyn naill ai drwy law llythyr neu e-bost. Mae’n ofynnol i chi ddarparu cymaint o fanylion â phosib ynghylch y wybodaeth rydych chi eisiau a nodi manylion cyswllt rhag ofn bydd angen i ni gysylltu ynglyn â’ch cais.

Ar ôl i ni gael eich cais, a deall beth rydych chi eisiau, mae’n ofynnol i ni ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. Yn y mwyafrif o achosion byddwn yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, fodd bynnag, mae rhai eithriadau lle nad yw’n ofynnol i ni ryddhau deunyddiau a allai, er enghraifft, beryglu diogelwch y cyhoedd. Os bydd gwybodaeth yn cael ei dynnu cyn i ni ei hanfon atoch, nodir hyn yn eglur a cheir eglurhad llawn.

Mae’n bosib y bydd eithriadau hefyd yn cael eu gweithredu os bydd cais yn rhy fawr, yn cael eu hystyried i fod yn afresymol neu os cyflwynir ceisiadau niferus. Cewch wybod cyn gynted ag y bydd modd os bydd hyn yn berthnasol, serch hynny, byddwn bob amser yn eich cynorthwyo gymaint â phosib.

Ni chodir tâl am wybodaeth a ddatgelir dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, ond hyn a hyn o amser sy’n ofynnol i ni ei dreulio yn ymwneud â cheisiadau. Os bydd eich cais yn debygol o gymryd mwy na’r amser uchaf a chaniateir (18.5 awr), bydden yn cysylltu â chi a thrafod a oes modd i ni gynorthwyo mewn ffordd arall.

Ceisiadau am adroddiadau am ddigwyddiadau (adroddiadau IRS)

Darperir y wybodaeth hon fel arfer ar gyfer cyfreithwyr, cwmnioedd yswiriant ac aseswyr colledion, sy’n gweithredu ar ran perchennog/ preswylydd eiddo neu gerbyd yr effeithiwyd arno mewn digwyddiad, ac yr adroddwyd amdano yn ffurfiol o fewn y cofnod digwyddiad perthnasol.

Gellid hefyd ddarparu gwybodaeth i rywun sy’n gweithredu ar ran unigolyn a gofnodwyd ar y cofnod digwyddiad fel person a gafodd ei anafu.

Mae proses ffurfiol ar gyfer cyflwyno cais am y wybodaeth hon a chodir tâl ar gyfer adroddiad SAG. Yn y lle cyntaf, dylid anfon ymholiadau drwy law e-bost i dataprotection@southwales-fire.gov.uk, gan nodi’r cyfeiriad, y dyddiad ac, os yn bosib, amser y digwyddiad. Bydd y Tîm Rheoli Gwybodaeth yn rhoi’r ffurflenni perthnasol a gwybodaeth bellach ar sut i ymgeisio i chi.