Datganiad o Genhadaeth

Bydd y Prosiect MYFYRIO yn datblygu partneriaethau ledled De Cymru er mwyn ymgysylltu’n llwyddiannus, codi ymwybyddiaeth ac addysgu plant a phobl ifanc rhwng 11-25 oed am beryglon Tanau Bwriadol, Troseddau Ceir ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Byddwn yn hyrwyddo anghenion plant a phobl ifanc lle bynnag y maent ar eu taith bywyd, yn sicrhau ein bod yn rhoi llais iddynt ac yn darparu cymorth ac addysg i wella prosesau gwneud penderfyniadau cadarnhaol.

 

Grwpiau Addas

  • Pobl Ifanc 11 – 25 oed
  • Arddangos ymddygiad peryglus neu heriol
  • Mewn perygl o fynd i’r System Cyfiawnder Troseddol
  • Mewn perygl o ailymuno â’r System Cyfiawnder Troseddol
  • Cael mynediad at ddarpariaeth addysg amgen
  • Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET)
  • Unrhyw ffactorau risg eraill yn ymwneud ag arddangos ymddygiad peryglus neu heriol

 

Nodau

  • Helpu i leihau’r tebygolrwydd y bydd plant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddol.
  • Addysgu plant a phobl ifanc am ganlyniadau eu gweithredoedd a sut y gallai sefyllfaoedd posib effeithio arnynt, eu teulu a’u cymunedau.

 

Ymyriadau

Mae gan Brosiect REFLECT yr hyblygrwydd i deilwra ymyriadau i ddiwallu anghenion grwpiau unigol.

Cyfeiriwch at y Llyfryn Partneriaeth MYFYRIO am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â ni yn MYFYRIO@decymru-tan.gov.uk

Telerau ac Amodau

Ar gyfer holl ymholiadau Ymyrraeth Ieuenctid GTADC, llenwch Ffurflen Ymholiad Ymrwymiad Ieuenctid ac e-bostiwch i ieuenctid@decymru-tan.gov.uk