Arbed Costau Yn Bwysicach Na Diogelwch

Mae asiant rheoli nifer o eiddo Caerdydd wedi cael gorchymyn i dalu dros £60,000 mewn dirwyon a chostau, ar ôl iddo bledio’n euog i gyfanswm o naw cyhuddiad yn dilyn torri rheoliadau diogelwch tân mewn eiddo ar Heol y Ddinas.

Dedfrydwyd Mr Abdul Kowsor ar y 10fed o Fehefin 2019 yn Llys y Goron Casnewydd yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC). Rhoddodd y llys hefyd ddedfryd o 10 mis o garchar wedi’i wahardd am 18 mis, a gorchmynnwyd bod Mr Kowsor yn ymgymryd â 200 awr o waith di-dâl.

Canfuwyd bod Mr Kowsor wedi torri naw trosedd o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 mewn perthynas â’r eiddo sy’n cynnwys saith fflat hunangynhwysol.

Roedd y troseddau’n cynnwys methu â chynnal a chadw systemau larwm tân a goleuadau argyfwng. Mae’r mesurau hyn yn hanfodol er mwyn i breswylwyr ddianc yn ddiogel mew nachos o dân. Roedd troseddau pellach yn cynnwys methu â chadw llwybrau dianc yn glir a diffyg mesurau i atal tân a mwg rhag lledu.

Darganfu’r gwasanaeth rheoli yng Nghanolfan cyfnewid gwastraff hefyd nad oedd Mr Kowsor wedi sicrhau bod asesiad risg tân addas wedi’i gynnal ar y safle. Mae’r asesiad yn hollbwysig er mwyn i’r meddianwyr gael eu cadw’n ddiogel mewn achos o dân.

Darganfu GTADC hefyd nad oedd Mr Kowsor wedi sicrhau bod Asesiad Risg Tân addas wedi’i gynnal ar y safle. Mae’r asesiad yn hollbwysig er mwyn diogelu ‘r preswylwyr mewn achos o dân.

Yn ystod y gwrandawiad, clywodd y llys sut yr oedd y rhagofalon tân y lleoliad yn gwbl annigonol, ac wrth grynhoi, dywedodd y barnwr fod Mr Kowsor “yn fwy na pharod i osod costau o flaen diogelwch y preswylwyr.”

Dywedodd Owen Jayne, Rheolwr Grŵp a Phennaeth yr Adran Diogelwch Tân Busnes Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Ein rôl ni yw gweithio gyda busnesau a landlordiaid ledled De Cymru i’w cynorthwyo i ddiogelu eu busnesau rhag y risg o dân. Mae llawer o fusnesau sy’n gysylltiedig â thânau mawr naill ai byth yn ailagor, neu’n methu’n fuan wedyn. Mae’r ddeddfwriaeth diogelwch tân sy’n cael ei gorfodi gennym, a elwir yn Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, wedi’i chynllunio i gadw preswylwyr yn ddiogel yn ddiogel. Pan fyddwn yn gweld bod y ddeddfwriaeth hon yn cael ei thorri, ein dyletswydd ni yw cymryd camau i atal marwolaeth neu anaf difrifol. Nid yw’r penderfyniad i erlyn busnesau byth yn cael ei wneud ar chwarae bach, fodd bynnag roedd risg ddifrifol i’r preswylwyr a phriodolwyd hyn yn uniongyrchol i weithredoedd yr unigolyn sy’n gyfrifol. Mae difrifoldeb y ddedfryd yn adlewyrchu pa mor ddifrifol yw’r llys ynglŷn â sicrhau bod y rheoliadau diogelwch tân yn cael eu cynnal.”

Os oes gennych bryderon am ddiogelwch tân neu os hoffech ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan: www.decymru-tan.gov.uk