Yn unol â Rheoliad 13 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, hysbysir trwy hyn bod

  • Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cwblhau archwiliad Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Tân ac Achub De Cymru ar gyfer y flwyddyn hyd at yr 31ain o Fawrth 2018 ac wedi rhoi barn ac ardystio arnynt .
  • Mae’r Datganiad o Gyfrifon ar gael i’w archwilio yn yr Adran Gyllid, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Pont-y-clun, CF72 8LX, Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau’r Banc) rhwng yr oriau 9.00 yb a 4.00 yh

 

Gellir gweld y Datganiad o Gyfrifon ar ein gwefan.

 

C Barton,CPFA. Trysorydd
Gwasanaeth Tân acAachub De Cymru