Ers mis Ebrill 1996, mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru wedi bod yn gyfrifol am ddarparu Gwasanaethau Tân ac Achub ar gyfer ardal ddaearyddol De Cymru. Mae’r Awdurdod Tan ac Achub yn cynnwys 24 aelod sy’n cynrychioli’r 10 Awdurdod Unedol a wasanaethir gennym.

Mae nifer y Cynrychiolwyr sy’n Gynghorwyr ar gyfer pob Awdurdod Unedol yn dibynnu ar faint cyfranoledd cynrychiolwyr etholiadol a gwleidyddol.

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, mae aelodau’n ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub, Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau, ac yn penodi aelodau a fydd yn cynrychioli pob Pwyllgor.

Mae’r Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol, sy’n cynnwys y Prif Swyddog Tân, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Thrysorydd, yn gyfrifol am Arweinyddiaeth Strategol, Rhyngwyneb Gwleidyddol a Her Gorfforaethol. Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn cynnwys yr un Swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaeth, gwisg a chorfforaethol, ac yn darparu Arweinyddiaeth Sefydliadol, Her Swyddogaethol a Darparu Gwasanaethau.

Amlygir swyddogaethau craidd yr Awdurdod Tân ac Achub yn Neddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004.

Cofnodion ac Agendâu

Mae’r Awdurdod Tan ac Achub yn cwrdd sawl gwaith bob blwyddyn a chewch weld yr adroddiadau a’r penderfyniadau a wneir ym mhob pwyllgor trwy’r cofnodion isod.

Gallwch wylio fideos o rai o gyfarfodydd 2023 ar ein tudalen fideos Awdurdod Tân.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cael ei eithrio dan Safon 38 o Safonau’r Iaith Gymraeg, gan ei ganiatáu i gyhoeddi Gwaith Papur yr Awdurdod Tân yn Saesneg yn unig.

Os ydych angen unrhyw ddogfennau cyn iddynt gael eu cyhoeddi cysylltwch a ni.