Abi Naci
Cynorthwydd Caffael i Dalu.
Wedi’i Lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth Llantrisant

Cyn ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, do’n i ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl, gan fod y mwyafrif o bobl yn gyffredinol yn meddwl fod y Gwasanaeth i ddynion yn unig. Ond, ers dechrau gweithio yn y Pencadlys, roedd hi’n amlwg nad hyn oedd yr achos a bod menywod yn chwarae rhan bwysig yng ngweinyddiad dyddiol y Gwasanaeth. 

Wedi i mi adael yr ysgol, roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau gweithio cyn gynted â phosib, felly pan welais yr hysbyseb am Brentisiaeth o fewn GTADC, meddyliais y byddai’n opsiwn perffaith. Nid yn unig ro’n i’n dysgu llawer o sgiliau newydd, ond roedd modd i mi ennill arian yr un pryd. Roedd y Brentisiaeth hon yn arbennig o apelgar i mi gan fod y Gwasanaeth yn sefydliad sector cyhoeddus sy’n uchel ei barch, ac ro’n i eisiau dysgu mwy am ei rôl o fewn y gymuned.

Wedi i mi fod yn llwyddiannus yn y broses ddethol, dechreuais weithio o fewn yr Adran Gyfrifon lle dysgais bwrpas arian mân, bancio ac anfonebu cwsmeriaid ac ati. Ers hynny, sicrheais rôl o fewn adran Gaffael y Gwasanaeth, lle dysgais am osod archebion ar ran y Gwasanaeth a thalu anfonebau i gyflenwyr, sydd wedi bod yn hynod bleserus.

Yn ychwanegol i ddysgu am fy rôl, ces gyfle i ddysgu mwy am rolau eraill o fewn y Gwasanaeth, megis Ymladdwyr Tân a staff Rheoli Tân. Ces gyfle i gymryd rhan mewn diwrnod adeiladu tîm  “Ymladdwr Tân am Ddydd”. Roedd hwn yn brofiad da oherwydd fe wnaethom roi cynnig ar abseilio, gwyliasom arddangosfa a oedd yn dangos y technegau a ddefnyddir wrth dynnu pobl sy’n gaeth yn eu cerbydau, profwyd yr offer hydrolig a gwnaethpwyd cyfres o brofion yn y ganolfan Offer Anadlu (OA) gan gynnwys gwisgo’r offer OA a rhoi cynnig ar y “caets cropian”.

Hefyd yn ystod fy nghyfnod anwytho, ces gyfle i eistedd mewn car wrth i griw tân fy nhorri i a chydweithiwr i mi yn rhydd. Ymwelais â’n hystafell Rheoli Tân ym Mhont-y-clun hefyd, lle buom yn gwrando ar alwadau hyfforddi blaenorol.

Roedd bob un o’r profiadau hyn yn hwyl, ond hefyd, fe wnaethant agor fy llygaid i’r tasgau y mae’n rhaid i Ymladdwyr Tân a staff Rheoli eu cyflawni’n ddyddiol i warchod y gymuned, ac fe wnaeth hyn fy helpu i ddeall sut mae fy rôl i’n chwarae rhan ym mhopeth a gyflawnir o fewn y Gwasanaeth.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn sefydliad da iawn i weithio iddo ac mae’r bobl wedi bod yn gyfeillgar a chroesawgar ers y diwrnod y dechreuais. Mae yna deimlad o ysbryd tîm ac mae pawb wastad yn barod i helpu. Am y rhesymau hyn, byddwn yn cymeradwyo y dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa o fewn y Gwasanaeth ei ddilyn, oherwydd o’m mhrofiad personol innau, ceisio am y swydd hon oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud. Hefyd, hoffwn ddweud y dylai unrhyw fenyw sydd â diddordeb mewn ymgeisio wneud hynny’n bendant, a pheidio ag ildio i’r stigma mai byd i ddynion yw’r Gwasanaeth Tân ac Achub.

 

Chloe Pullen
Rheolwr Criw, Gwylfa Wen. Yr Adran Reoli Tan.

Fy enw i yw Chloe ac rwyf wedi bod yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) am bron i 8 mlynedd. Mae fy nhad hefyd yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, felly ces fy nghodi gyda’r Gwasanaeth ac mae’n amgylchedd yr oeddwn wastad eisiau bod yn rhan ohono.

Ro’n i wastad eisiau bod yn Ymladdwr Tân ond rwy’n wan iawn fy stumog, felly roedd yn rhaid i mi gyfaddef fy methiant pan adewais y coleg a phan roedd hi’n amser i gael gwaith. Dyna pryd canfyddais y gallwn weithio yn yr ystafell Reoli Tân, yn dal i helpu pobl a dal yn rhan o ddigwyddiadau a oedd yn helpu a chefnogi’r cyhoedd.

Dysgais cymaint yn ystod yr 8 mlynedd ddiwethaf. Rwyf wedi cyflawni lefel 3 NVQ, wedi ennill cymhwyster Cymorth Cyntaf mewn Trawma, wedi cwblhau fy nghymhwyster Iechyd a Diogelwch ac wedi cyflawni nifer o gyrsiau rheoli sy’n fy helpu yn fy rôl fel Rheolwr Criw.

Ers dechrau yn yr Ystafell Reoli Tân, cefais ddau o blant a ches fy nghefnogi yn ystod fy nghyfnodau mamolaeth gan y sefydliad, sydd ag ystod dda iawn o bolisïau mamolaeth, tadolaeth a pholisïau sy’n addas i’r teulu. Ymladdwr Tân yw fy ngŵr, felly mae ein gwaith shifft yn gwneud gofal plant yn fwy hylaw. Er gall shifftiau nos fod yn waith caled gyda phlant bach iawn, maen nhw’n caniatáu i fi fod gartref mwy yn ystod y dydd, sy’n bwysig i ni fel teulu.

Yn gweithio o fewn fy rôl gyfredol, rwyf wrth fy modd yn gwybod mod i’n helpu’r gymuned ac yn cefnogi Ymladdwyr Tân rheng flaen i amddiffyn y cyhoedd. Mae e’n gwneud i mi deimlo’n falch iawn mod i’n gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Clare Amor
Ymladdwr Tan Ar Alwad a Llawn Amser

Ers yn ifanc ro’n i wastad eisiau bod yn Ymladdwr Tân, ond o ganlyniad i lwybr gyrfa gwahanol, priodi a chael plant, ni wnes ei ddilyn tan yn hwyrach yn fy mywyd. Yn 37 oed, newidiodd fy mywyd a phenderfynais wneud cais i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac roeddwn yn llwyddiannus i ymuno â’r tîm fel Ymladdwr Tân Gweithredol a leolwyd yng Ngorsaf Cas-gwent.

Ces i’r hyfforddiant yn eithaf heriol, ond gyda lefel ffitrwydd cymharol, roedd yn hynod o hwylus, yn dysgu sgiliau newydd o fewn strwythur disgybledig. Wedi ymuno â’r Orsaf, ffurfiais gyswllt agos â gweddill yr wylfa, yn mwynhau amrywiaeth gwahanol rannau o fywyd, gwaith ac arferion yr orsaf. Canfyddais fod llawer mwy na dim ond ateb galwadau argyfwng, sef y prif reswm pam yr ymunais. Mae’r swydd a’r boddhad personol yn dilyn achubiad llwyddiannus o dân, gwrthdrawiad traffig ar y ffyrdd neu ddigwyddiad arall wastad yno ac, fel criw, rydych chi wir yn teimlo eich bod wedi gwneud gwahaniaeth. Mae diogelwch cymunedol a gwaith ataliol yn ffurfio rhan fawr o fywyd yr orsaf ac rwy’n canfod fy mod i’n mwynhau hwn cymaint â mynychu galwadau brys, ac er nad yw’n llawn adrenalin, mae’r boddhad o helpu pobl o bob math o alwedigaeth yno ar bob adeg.

Wrth symud ymlaen, mae fy swydd fel Ymladdwr Tân yn esblygu o hyd a bellach mae fy ngorsaf yn mynychu galwadau Ymateb Meddygol Cyntaf mewn cydweithrediad â’r Gwasanaeth Ambiwlans fel rhan o arbrawf cenedlaethol. Rhoddodd hwn heriau newydd i mi a’r Wylfa gyda chanlyniadau hynod wobrwyol.

Mae’n rhaid i mi ddweud fy mod yn mwynhau’r swydd cymaint nawr â phan yr ymunais gyntaf. Rwy’n hoffi gweithio fel rhan o dîm hynod agos o fewn tîm mwy Tân ac Achub De Cymru.

Karen Levett
Ymladdwr Tan System Ddyletswydd Gyflawn (SDdG),
Gorsaf Tan Ac Achub Penarth

Helo, Karen ydw i ac fe ddes i’n Ymladdwr Tân 11 mlynedd yn ôl a dyma un o’r penderfyniadau gorau i mi ei wneud erioed. Yn flaenorol, bues i’n gweithio i Gwmni Corfforaethol mawr ac er i mi fwynhau fy swydd, doedd e ddim yn fy modloni’n llwyr.  Roedd rhywbeth ar goll!  Roeddwn i wastad eisiau bod yn Ymladdwr Tân, ond doedd gen i ddim o’r hyder i ymgeisio, ond nawr gallaf ddweud yn onest y dylwn fod wedi ei wneud ynghynt.

Mae bod yn Ymladdwr Tân y System Ddyletswydd Gyflawn (SDdG) lawer mwy na dim ond ymladd tanau.  Mae fy swydd yn amrywio o ddydd i ddydd yn cynnwys torri pobl allan o geir, achub anifeiliaid, cynnal achubiadau dŵr a chychod, addysgu plant ysgol ynghylch diogelwch tân ac ymweld â phobl a’u cynghori sut i gadw’n ddiogel yn eu cartrefi ac, wrth gwrs, ymladd tanau!  Dyma ychydig yn unig o’r rolau a gynhelir gennym.

Mae e ynghylch gweithio’n agos fel tîm a dyna beth â’m hatynnodd i ddod yn Ymladdwr Tân.  Cyn hir, darganfyddais fod pawb ar yr wylfa’n dod â chryfderau eu hunain, felly pan fyddwn yn cydweithio, rydym yn tynnu’r gorau o’n gilydd. Gan mai fi yw’r unig ferch ar fy ngwylfa, efallai nad fi yw’r cryfaf yn gorfforol, ond rwy’n gryfach mewn meysydd eraill a dwi’n rhan o’r tîm.

Felly, os ydych chi’n hoff o weithio mewn tîm, ac eisiau swydd sy’n cynnig sialensiau dyddiol ac amrywiaeth, yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd yn ogystal â helpu plant ac oedolion yn y gymuned….. heriwch eich hunain a dewch yn Ymladdwr Tân.  Ni fyddwch yn edrych nôl byth!