Cymunedau LHD o fewn y Gwasanaeth

Ysgrifennwyd y dudalen hon gan y gweithwyr hynny yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru sy’n adnabod eu hunain fel LHD, gyda’u darpar gydweithwyr sydd hefyd yn adnabod eu hunain yn LHD mewn ystyriaeth.

Lloyd Ketcher
Gweithredwr Rheoli Tân

Helo, fy enw i yw Lloyd a dwi’n gweithio yn Adran Rheoli Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Gweithiais i’r Gwasanaeth Tân am 8 mlynedd ac fel dyn hoyw agored, roeddwn braidd yn betrusgar cyn i mi ymuno â’r Gwasanaeth.  Gynt roeddwn yn gweithio fel rhan o griw caban awyren, lle’r oedd llawer o bobl yn cydnabod eu bod yn Hoyw ac roeddwn yn gwybod y byddai hyn yn annhebyg o fod yn debyg o fewn y Gwasanaethau Tân ac Achub.  Doeddwn i ddim o reidrwydd yn meddwl am un eiliad y byddwn yn wynebu unrhyw broblemau ond doeddwn i ddim yn gwybod sut y cawn fy nerbyn ac os cawn fod mor agored ag y bues i.

Fodd bynnag, ni allwn fod wedi bod yn fwy anghywir – Ces fy nerbyn o’r diwrnod cyntaf ac rwyf wastad wedi bod fel fi fy hun o fewn y gwaith. Derbyniais gefnogaeth wych o’r gwahanol wylfeydd y bues i’n rhan ohonynt dros y blynyddoedd gyda phopeth o’m gwaith i’m bywyd personol. Mewn gwirionedd, mae gweithio o fewn y Gwasanaeth Tân a bod yn rhan o wylfa â naw person arall fel un teulu bach. Bues i’n rhan o’m gwylfa gyfredol am bum mlynedd ac mae pawb yn cefnogi ein gilydd y tu fewn a thu allan i’r gwaith. Rydym yn gweithio shifftiau hir gyda’n gilydd, felly ry’n ni’n gwybod llawer iawn am ein gilydd a dwi’n gwybod y gallaf ddibynnu ar unrhyw un o’m cydweithwyr pe bawn yn gorfod.

Y tu allan i’r Adran Reoli Tân, mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru rwydwaith LHDTh a arweinir gan ein Swyddog Amrywiaeth. Fforwm da yw hwn lle gellir rhyngweithio â staff eraill o’r sefydliad hwn a sefydliadau eraill.

Hefyd yn ystod fy amser o fewn y Gwasanaeth, cymerais rôl fel cynrychiolydd LHDTh Undeb y Brigadau Tân (FBU). Bu’r gefnogaeth a dderbyniais gan y grŵp hwn yn amhrisiadwy. Rydym yn cwrdd yn flynyddol lle mae aelodau’r FBU sy’n adnabyddus fel LHDTh yn cwrdd mewn amgylchedd diogel. Dysgais gymaint gan y grŵp hwn wrth siarad ag eraill a chlywed am eu profiadau o weithio mewn Gwasanaethau Tân ac Achub eraill o gwmpas y DU. Rwyf hefyd yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd â phwyllgor LHDTh Undeb y Brigadau Tân a fi yw’r man cyswllt ar gyfer unrhyw aelod yng Nghymru sy’n adnabod eu hunain yn LHDTh ond sydd efallai’n teimlo’n ynysig neu hyn oed yn ofidus o fewn eu gweithle.   Mae adran LHDTh Undeb y Brigadau Tân yn sicrhau fod gan aelodau LHDTh lais o fewn yr FBU, yn sicrhau nad ydym yn cael ein gwaredu o ran materion cydraddoldeb ar lefel Gwasanaeth, Rhanbarthol a chenedlaethol.

Yn bendant nid ydych yn unig yng Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac mae’r gefnogaeth fyddwch yn derbyn gan gydweithwyr, grwpiau cymorth, undebau llafur a ffrindiau yn anghredadwy.