Cymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig o fewn y Gwasanaeth

Mae tirwedd amrywiol yn helpu gwneud Cymru’n wlad unigryw a gwerthfawr; ac yma yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, credwn yr un peth am amrywiaeth ein pobl. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y gorau y gallwn fel gwasanaeth gwrdd ag anghenion ein holl gymunedau.

Yn gyfredol, mae 1.4% o’n staff o grwpiau ethnig gwahanol, ac rydym yn dymuno newid hyn yn sylweddol gan ein bod yn credu’n wirioneddol fod angen i wasanaeth mor bwysig â hyn adlewyrchu pawb yr ydym yn eu gwasanaethu.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi gwireddu ein geiriau; daethom yn aelodau o Stonewall, cynhaliwyd diwrnodau cyrchu i fenywod yn ogystal â phobl o amrywiol gefndiroedd ethnig, mynychwyd digwyddiadau cymunedol megis MELA yng Nghaerdydd, cydweithiwyd ag asiantaethau allweddol fel Race Equality First, ac aethom allan i holi pobl beth maen nhw ei angen gennym.

Er, yn gyfredol, fod gan y Gwasanaeth staff sydd ag amrediad eang o gefndiroedd ethnig – o Asiaid i Pwyliaid – rydym yn annog mwy yn agored i’n hystyried ni fel cyflogwr posib. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn AD, TGCh, swyddi Gweinyddol, gweithio yn yr Adran Reoli ac wrth gwrs bod yn Ymladdwr Tân, parhewch i gyrchu’r tudalennau ar ein Tudalennau Gyrfaoedd i ganfod mwy.