To make South Wales safer by reducing risk

Cynhelir Diwrnod y Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd, sy’n cyd-daro â Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod y Cenhedloedd Unedig.

Mae un diwrnod ar bymtheg o actifiaeth eleni yn dilyn Diwrnod y Rhuban Gwyn yn rhedeg tan 9 Rhagfyr, ochr yn ochr â llawer o Gwpan y Byd dynion FIFA. Yn y Rhuban Gwyn, maent yn annog pawb, yn enwedig dynion a bechgyn, i wneud Addewid y Rhuban Gwyn i beidio byth â defnyddio, esgusodi neu aros yn dawel am drais dynion yn erbyn menywod.

Gall pob dyn ymuno â’r tîm i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched – dyna #YGôl

Eleni, mae’r Rhuban Gwyn wedi nodi 11 nodwedd, un ar gyfer pob chwaraewr ar dîm pêl-droed, y gall pob un ohonom ymdrechu i’w hymgorffori yn ein bywydau bob dydd i gefnogi menywod a merched. Yr 11 nodwedd yw:

 • Cynghreiriad
 • Gofalu
 • Empathetig
 • Dewr
 • Addfwyn
 • Gwydn
 • Dibynadwy
 • Gobeithiol
 • Egwyddorol
 • Myfyriol
 • Cefnogol

Beth fyddwn ni’n ei wneud?

 • Byddwn yn dangos ein hachrediad a’n cefnogaeth hirsefydlog i’r ymgyrch trwy arddangos symbol y Rhuban Gwyn ar ein fflyd, y fenter Havens Diogel ac wrth annog yr holl staff i wneud yr addewid.
 • Byddwn ni yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cychwyn ein hymgyrch gyda sesiwn ginio a dysgu ar gyfer ein cydweithwyr o staff, i glywed gan y Darlledwr Ruth Dodsworth ar ei phrofiad personol o gam-drin domestig.
 • Ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn, dydd Gwener 25 Tachwedd, bydd gêm bêl-droed elusennol rhwng y Gwasanaeth Tân a Heddlu De Cymru, wedi’i threfnu ar y cyd â Gwasanaeth Cam-drin Domestig Assia, i gefnogi’r Rhuban Gwyn.
 • Dros gyfnod yr ymgyrch, byddwn yn amlygu pob un o’r 11 nodwedd gyda’n Hymladdwyr Tân Llawn Amser diweddaraf.

Sut gallwn ni helpu?

Mae holl orsafoedd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gweithredu fel ‘Hafanau Diogel’ Mae hyn yn golygu y gall pobl sy’n teimlo’n agored i niwed ac mewn perygl uniongyrchol, oherwydd stelcwyr, cam-drin domestig neu unrhyw fygythiad arall – fynd i un o’n Gorsafoedd am gymorth a chefnogaeth.