Croeso i Gynllun Strategol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ar gyfer 2019–2024.

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno ein cynllun strategol ac yn egluro sut rydym yn bwriadu parhau i gyflawni gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n cwrdd ag anghenion ein cymunedau. Mae ein Gweledigaeth yn parhau’n ffocws allweddol i ni; “Gwneud De Cymru’n ddiogelach wrth leihau risg”.

Amlinella’r cynllun hwn ein hamcanion ar gyfer 2019-2024 ar sail cyflawni neu weithio tuag at gyflawni ein camau blaenoriaeth. Mae’r cynllun hefyd yn nodi ein hymrwymiadau ariannol o setliadau Awdurdod Lleol ac yn adnabod lle’r ydym yn bwriadu dyrannu gwariant. Mae’n nodi beth rydym yn bwriadu gwneud, â phwy fyddwn yn cydweithio, sut rydym yn cynllunio i’w ddarparu a pham y credwn ei fod yn bwysig.

Fe’ch gwahoddir i fwydo eich syniadau nôl ynghylch y cynllun hwn naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg, gan ein bod yn chwilio am ffyrdd o ymgysylltu â chi a gwella’n barhaus.