Ym mis Medi, ymunodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Heddlu De Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru â’i gilydd i gynnal eu penwythnos 999 cyntaf ym Mae Caerdydd

Gan ddathlu hanes balch cyfun o gadw pobl De Cymru’n ddiogel ar y cyd, roedd y digwyddiad hwn oedd yn rhad ac am ddim yn cyd-fynd â dathliadau pen-blwydd hanner cant Heddlu De Cymru, a gwelwyd rhaglen lawn o weithgareddau hwyliog i deuluoedd, arddangosiadau ac arddangosfeydd wedi’u llwyfannu yn y lleoliad ar lan y dŵrr. Gyda dechrau heulog iawn i’r penwythnos roedd trefnwyr wrth eu bodd yn gweld torfeydd enfawr yn troi allan i ddangos eu cefnogaeth, cwrdd â’n timau gwasanaethau brys, a mwynhau’r amrywiaeth o hen gerbydau a gweithgareddau ar y safle.

 

Nid oedd newid yn y tywydd ar ddiwrnod olaf y penwythnos arbennig hwn yn atal ymwelwyr, gyda dros 600 o bobl o bob oed hefyd yn troi allan i gymryd rhan yn nhaith gerdded/rhedeg 5 cilomedr o’r Dwnnel i’r Tyrau er cof am Stephen Siller  a gynhelir yn flynyddol.

Dymuna Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Heddlu De Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ddiolch i bawb a fynychodd y cyfarfod. Gobeithio i chi fwynhau cymaint â ni!