Menyw o Faesteg yn derbyn dedfryd ohiriedig yn y carchar wedi iddi gyfaddef iddi dorri Hysbysiad Gwahardd a gyhoeddwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Menyw o Faesteg yn derbyn dedfryd ohiriedig yn y carchar wedi iddi gyfaddef iddi dorri Hysbysiad Gwahardd a gyhoeddwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Ar bedwar achlysur gwahanol roedd Ms. Jing Zheng wedi caniatáu i bobl gysgu uwchben bwyty bwyd parod yn groes i’r Hysbysiad Gwahardd.

Yn ystod arolygiadau arferol gan Swyddogion Diogelwch Tân Busnes Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ar yr 21ain o Orffennaf 2015 yn Nhŷ Bwyta Tsieinïaidd New City, 251-251A, Heol Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, canfu’r Swyddogion Archwilio dramgwyddau diogelwch tân difrifol mewn perthynas â diogelwch preswylwyr oedd yn byw i fyny’r grisiau yn y llety.

Roedd Swyddogion Tân yn credu bod risg uniongyrchol i fywyd mor ddifrifol fel bod angen cyflwyno Hysbysiad Gwahardd ar unwaith i atal defnyddio llawr cyntaf yr adeilad at ddibenion preswyl.

Ar yr 2il o Awst 2017, ymwelodd y Swyddogion Arolygu â’r safle yn ddirybudd a darganfod bod y safle’n cael ei defnyddio ar gyfer lletya, yn groes i delerau’r Hysbysiad Gwahardd. Roedd rhywfaint o waith adfer wedi’i wneud, ond nid oedd digon i wneud lloriau uchaf yn ddiogel i’r diben hwnnw.

Ar y 14eg o Fehefin 2018 yn Llys Ynadon Caerdydd, o flaen Barnwr Rhanbarth Bodfan Jenkins, fe blediodd perchennog y bwyty bwyd parod, Jing Zheng, yn euog i gyhuddiadau o dorri’r Hysbysiad Gwahardd a gyhoeddwyd gan Wasanaeth Tân & Rescue De Cymru, gan gyfaddef bod yr adeilad wedi’i ddefnyddio at ddibenion preswyl ar bedwar achlysur gwahanol,   .

Ymddangosodd y Diffynnydd o flaen Lys y Goron i’w dedfrydu gan fod y Barnwr Rhanbarthol o’r farn bod pwerau dedfrydu’r Llys Ynadon yn annigonol o ystyried difrifoldeb y tramgwyddau.

Ar y 12fed o Hydref 2018, clywodd Llys y Goron Caerdydd fod rhagofalon tân yn y lleoliad yn gwbl annigonol; nid oedd larwm tân na goleuadau argyfwng yn yr adeilad, nid oedd y grisiau wedi cael eu gwahanu oddi wrth y gegin, ac roedd deunyddiau hylosg yn cael eu storio’n amhriodol.

Roedd Jing Zheng yn deall yn iawn bod yr hysbysiad gwahardd mewn grym ond roedd hi wedi dewis ei ddiystyru gan ghaniatáu i bobl eraill gysgu ar lawr cyntaf y lleoliad.

Cydnabyddodd y Gwir Anrhydeddus. Barnwr Vosper CF wrth ddedfrydu Jing Zheng fod torri rheoliadau tân yn achosi perygl difrifol i fywyd ac mai Jing Zheng oedd yn gyfrifol am y toriadau hyn.  Dywedodd y byddai dedfryd o naw mis o garchar yn briodol ond y dylid lleihau hyn i chwe mis gan gydnabod bod y diffynnydd wedi pledio’n euog cyn gynted â phosibl. Ar ôl ystyried amgylchiadau teuluol y diffynnydd a diffyg collfarnau blaenorol, gohiriwyd y ddedfryd am ddeuddeg mis.

Cafodd Jing Zheng ddirwy o £10,000 a gorchmynnwyd iddi dalu £7,576 yn gostau llawn  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru o fewn 6 mis. Byddai methu gwneud hynny yn arwain at garchar o 6 mis.

Croesawodd Owen Jayne, Pennaeth Diogelwch Tân mewn Busnes GTADC y ddedfryd a roddwyd gan y llys a dywedodd, “Mae cyfran fawr o’r Hysbysiadau Gwahardd a gyhoeddwyd gan y SWFRS ers hynny yn ymwneud â safleoedd masnachol gyda llety cysgu uwchben, ac mae cyfran uchel o’r rheini yn ymwneud â llety cysgu uwchben bwytai bwyd parod a bwytai.  Byddwn yn annog y rheini sy’n gyfrifol am safleoedd o’r fath, i gynnal asesiad risgiau tân addas a digonol os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes, er mwyn penderfynu a ydynt yn cydymffurfio â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

“Mae GTADC yn awyddus i weithio gydag aelodau o’r gymuned fusnes i sicrhau bod lleoliadau gwaith yn ddiogel i’w staff ac i’r cyhoedd.  Mae gennym dîm ymgysylltu â busnesau pwrpasol i gynorthwyo busnesau ac rwy’n eu hannog i gysylltu ag Adran Diogelwch Tân GTADC am gyngor a gwybodaeth.

“Treuliwyd cryn amser cyn penderfynu a ddylai erlyn yn yr achos hwn, fodd bynnag roedd risg difrifol i’r preswylwyr, ac ystyriwyd mai gweithredoedd Jing Zheng oedd yn gyfrifol am y risg hwnnw.  Felly, rwy’n fodlon ar ganlyniad yr achos oherwydd, o ganlyniad i’n gweithredoedd, mae trychineb a allai fod wedi esgor ar farwolaethau niferus oherwydd tân wedi’i atal. ”

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi ymrwymo i wneud De Cymru’n lle diogelach i fyw ynddo, i ymweld ag ef ac i weithio ynddo, a rhan o’i rôl yw gorfodi Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 a sicrhau bod pob safle busnes a man cyhoeddus yn cydymffurfio.  Mae’r Gorchymyn yn gymwys i bob safle annomestig yng Nghymru a Lloegr a rhaid i berson cyfrifol gynnal asesiad risg diogelwch tân, yn ogystal â gweithredu a chynnal cynllun rheoli tân ill dau.

I gael rhagor o wybodaeth am Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 a gwybodaeth am sut i gysylltu, ewch i www.decymru-tan.gov.uk