Ionawr 2022 hwn, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn recriwtio ar gyfer Diffoddwyr Tân Ddyletswydd Gyflawn (amser llawn). Ai eich uchelgais yw dweud “Diffoddwr Tân ydw i”? Allwch chi fod yn fwy na’r wisg, yn fwy na’r bathodyn? Rydyn ni eisiau clywed gennych chi! Rydym yn chwilio am bobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned, sy’n ddisgybledig ac â ffocws ac a all ein helpu i gadw De Cymru yn lle diogel i fyw, gweithio a theithio.

I gael eich ystyried, bydd angen i chi ddangos eich bod yn rhannu ein Gwerthoedd Craidd ac yn barod i ymrwymo i lefel yr hyfforddiant a’r ffitrwydd sy’n ofynnol i gwrdd â gofynion heriol y rôl.

Beth allwch chi ei ddisgwyl o’r rôl?

Darllenwch y pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr, sydd bellach ar gael.

Darllenwch fwy am fod yn Ddiffoddwr Tân Dyletswydd Gyflawn.

Gwyliwch ein fideo llawn isod.

Camau nesaf

Gallwch wneud cais nawr, rhwng 1yb ar 5ed Ionawr 2022 ac 1yb ar 19eg Ionawr 2022 trwy ein system e-recriwtio Core-HR.

Os byddant ar y rhestr fer, gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu prawf gallu. Yn dilyn ymlaen o’r cam hwn, gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i fynychu profion corfforol ac ymarferol, cyn y cam olaf, sy’n gyfweliad.

Bydd y camau hyn o’r broses yn cael eu cynnal rhwng diwedd mis Chwefror ac Ebrill 2022.

Edrychwch ar y broses recriwtio yma.

Sylwer: Mae hon yn broses hynod gystadleuol.

5 firefighters in different uniforms stand together on an advert that says wholetime firefighter recruitment 5-19 January in Welsh

Unrhyw gwestiynau?

Darllenwch ein cwestiyniau cyffredin.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’n tîm pwrpasol ar gyfer recriwtio Diffoddwyr Tân Dyletswydd Gyflawn drwy law e-bost: wds@southwales-fire.gov.uk .

Gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cydnabod gwerth gweithlu amrywiol ac yn annog ymgeiswyr o bob aelod o’n cymunedau i wneud cais.  Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, rydym yn gwybod bod cydraddoldeb ac amrywiaeth gwirioneddol yn siwrnai barhaus.

Rydym yn angerddol am:

  • wneud pawb yn ein cymunedau’n ddiogelach
  • fod yn gyflogwr sy’n adlewyrchu’r holl bobl yr ydym yn eu gwasanaethu
  • drin y cyhoedd a’n staff ill dau gydag urddas a pharch

Rydym hefyd yn recriwtio ar gyfer Diffoddwyr Tân Ar Alwad. Darllenwch fwy am rolau diffoddwyr tân yma.