Gwybodaeth Coronafeirws i staff

Gwybodaeth coronafirws ar gyfer staff Tân ac Achub De Cymru yn unig. Os ydych chi’n staff GTADC, darllenwch ein gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer cydweithwyr sy’n gweithio gartref neu allan o’r swyddfa, gyda mynediad cyfyngedig i’r fewnrwyd.

Tîm Digwyddiadau Critigol

Mae ein Tîm Digwyddiadau Critigol yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystod yr wythnos, ac mae’r holl ddiweddariadau sylweddol ar gael i’r staff cyn gynted â phosibl.

Arweiniad Iechyd

Ewch i Public Health Wales COVID-19 Coronavirus page i gael y newyddion diweddaraf.

Gwirydd symptomau Coronafeirws

Defnyddiwch Wirydd Symptomau Coronafeirws Galw Iechyd Cymru

Beth ddylwn i wneud os ydw i’n amau bod y Coronafeirws arna i?

 • Mae symptomau’r coronafeirws yn cynnwys peswch, gwres uchel a thrafferthion anadlu. Mae’r symptomau hyn yn debyg i glefydau cyffredin eraill, gan gynnwys annwyd gaeaf a’r ffliw. Ond nid yw’r symptomau hyn bob tro’n golygu bod y coronafeirws arnoch.
 • Gall pawb yng Nghymru (dros 5 oed) sy’n profi’r symptomau uchod archebu prawf coronafeirws nawr
 • Os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun ac mae gennych symptomau o salwch coronafeirws (COVID-19), er pa mor ddi-nod ydyn nhw, arhoswch gartref am 7 diwrnod o’r adeg y dechreuodd eich symptomau;
 • Os ydych chi’n byw gydag eraill ac mai chi yw’r cyntaf yn y cartref i gael symptomau coronafeirws, mae’n rhaid i chi aros gartref am 7 diwrnod, ond rhaid i bob aelod arall o’r aelwyd sy’n dal i fod yn iach aros gartref a pheidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod;
 • Os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref, neu os yw eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau’n gwella ar ôl 7 diwrnod, defnyddiwch wasanaeth coronafeirws ar-lein GIG 111. Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch GIG 111. Ar gyfer argyfwng meddygol, deialwch 999.
 • Peidiwch â mynd i’r gwaith, meddygfa Meddygon Teulu, fferyllfa nac ysbyty.

Sut alla i ddiogelu fy hun a phobl eraill?

Dilynwch ganllaw Coronafirws Llywodraeth Cymru.

Golchi eich dwylo yw un o’r ffyrdd hawsaf i amddiffyn eich hun ac eraill rhag Coronafeirws. Dyma gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru:

 • Golchwch eich dwylo’n amlach nag arfer, am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth, yn enwedig ar ôl pesychu, tisian a chwythu eich trwyn, neu ar ôl bod mewn mannau cyhoeddus lle mae pobl eraill yn gwneud hynny;
 • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo os mai dyna’r cyfan sydd gennych;
 • I leihau lledaeniad germau pan fyddwch chi’n peswch neu’n tisian, gorchuddiwch eich ceg a’ch trwyn â hances, neu eich llawes (nid eich dwylo) os nad oes gennych hances bapur, a thaflwch yr hances bapur i ffwrdd ar unwaith. Yna golchwch eich dwylo neu defnyddiwch gel diheintio dwylo;
 • Glanhewch a diheintiwch bethau ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn rheolaidd gan ddefnyddio eich cynhyrchion glanhau arferol i leihau’r risg o drosglwyddo’r haint i bobl eraill.

Cwestiynau Cyffredin i Staff

Lles staff

Rydyn ni yma i chi.

Fel Gwasanaeth rydym am sicrhau bod gennych fynediad at y gefnogaeth a’r wybodaeth gywir yn ystod yr amser hwn o ansicrwydd. Mae’n bwysig cofio y gallai aros gartref fod yn anodd, ond rydych chi’n helpu i amddiffyn eich hun ac eraill trwy wneud hynny.

Dyma rai awgrymiadau i helpu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael cefnogaeth bellach os ydych chi’n teimlo bod ei angen arnoch chi:

Cyngor Call ar gyfer eich lles wrth i chi hunanynysu

 1. Nid yw ymbellhau cymdeithasol yn golygu pellhau yn gymdeithasol; defnyddiwch dechnoleg i ymgysylltu â llawer o bobl;
 2. Defnyddiwch amserlen a threfn eglur, saith diwrnod yr wythnos, gartref — peidiwch â mynd dros ben llestri;
 3. Gwnewch ymarfer corff a gweithgareddau corfforol – bob dydd os yn bosib;
 4. Dysgu ac ymwneud â materion deallusol — llyfrau, darllen, mynd ar y we, ychydig yn unig;
 5. Amser cadarnhaol gyda’r teulu — ceisio goresgyn unrhyw feddyliau negyddol;
 6. Amser ar ben eich hun, yn yr awyr agored os yn bosib, ond hefyd dan do; ond cofiwch, peidiwch â gnweud eich hun yn ynysig;
 7. Synfyfyrio ac amser penodol ar gyfer ymlacio;
 8. Cofiwch am y pethau rydych chi wir yn mwynhau gwneud ac sy’n bosib eu gwneud o dan yr amgylchiadau hyn, a cheisiwch ddod o hyd i ffordd i’w gwneud;
 9. Cyfyngwch ar faint yr amser rydych chi’n ei dreulio yn edrych ar newyddion ar y teledu a’r we; dewiswch adegau bach penodol ac wedyn ceisiwch ddod o hyd i ffyrdd i ysgwyd eich hunan yn rhydd o’r effeithiau emosiynol;

Daeth yr awgrymiadau hyn o Partners in Health.

Ewch i Mind guide to Coronavirus and wellbeing.

Mae ein Rheng Flaen yn cynnig cefnogaeth un i un rownd y cloc, trwy alwad neu neges destun, gan wirfoddolwyr hyfforddedig, ynghyd ag adnoddau, awgrymiadau a syniadau i ofalu am eich iechyd meddwl. Testun 85258

Manylion cyswllt a gwybodaeth bellach

Os ydych i ffwrdd o’r gweithle oherwydd pellter cymdeithasol (14 diwrnod) neu gysgodi (12 wythnos), byddwn mewn cysylltiad i weld sut ydych chi.

Beth os oes angen help arna i ar frys?

Ewch i wefan GIG i gael cefnogaeth ar frys.

Cefnogaeth clust i wrando am ddim 24awr

Pan fydd bywyd yn anodd, mae’r Samaritans yma i wrando unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos. Cewch siarad â nhw am unrhyw beth sy’n eich poeni chi, er pa mor anodd yw’r broblem.

Ffoniwch yn rhad ac am ddim 1166 123 neu ewch i wefan y Samaritans.

Neu

Mae Shout yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol 24/7 drwy law tecst ar gyfer adegau pan fyddwch chi angen cymorth yn syth.

Tecstiwch ‘SHOUT’ i 85258 neu ewch i wefan Shout.