EWWF Tanau Gwyllt Cynhadledd 2019

EWWF web image CY

Cynhadledd FforwmTanau Gwyllt Cymru a Lloegr 2019 – Rheoli’r Tanwydd – Lleihau’r Risg

  • Dydd Mercher yr 20fed o Dachwedd
    – Dydd Iau yr 21ain o Dachwedd 2019
  • Stadiwm Principality Caerdydd

Yn ystod mis Tachwedd eleni bydd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru’r fraint o gynnal Cynhadledd Fforwm Tanau Gwyllt Cymru a Lloegr 2019 – Rheoli’r Tanwydd – Lleihau’r Risg

– yn Stadiwm Principality Caerdydd.

Mae modd archebu lle o hyn allan ar gyfer y digwyddiad deuddydd hwn a fydd yn dwyn ynghyd asiantaethau a sefydliadau sydd yn ymwneud â, neu sydd â diddordeb mewn rheoli tir yn llwyddiannus, gydag arbenigwyr blaenllaw o bob cwr o’r byd.

Mae bygythiad byd-eang ac effeithiau tanau gwyllt wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Efallai bod newid yn yr hinsawdd, dylanwadau economaidd-gymdeithasol ac arallgyfeirio o ran defnyddio tir wedi cyfrannu at hyn.

Felly, mae’n fwy cyffredin nag erioed i bob asiantaeth; y rhai cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i gymryd rhan mewn deialog a rhannu’r arferion gorau er mwyn lleihau’r bygythiad gan danau gwyllt, drwy strategaeth rheoli tir ystyriol a chyfannol.

2019 Bydd Cynhadledd Fforwm Tanau Gwyllt Cymru a Lloegr yn cyflwyno barn gyffredin ar sut y gall gwaith rheoli tir effeithiol a chydlynnol gael effaith gadarnhaol ar leihau’r bygythiad yn ogystal â chanlyniadau tanau gwyllt.

Ymunwch â ni i gydweithio i fynd i’r afael â’r mater hwn.

Cyhoeddir y prif siaradwyr cyn bo hir.

Os hoffech chi anfon syniad i’w gyflwyno atom, neu os oes gennych ddiddordeb mewn siarad yn y Gynhadledd, llenwch y ffurflen Gyflwyniad/Siaradwr, Siradwraig a’i hanfon atom drwy law e-bost ar EWWF2019@decymru-tan.gov.uk

Am fanylion pellach am y gynhadledd, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy law e-bost ar EWWF2019@decymru-tan.gov.uk

1Pris y tocynnau ar gyfer y digwyddiad deuddydd hwn yw £155. Cwblhewch y ffurflen isod i gofrestru eich diddordeb am docynnau: