EWWF Tanau Gwyllt Cynhadledd 2019

EWWF web image CY

Cynhadledd FforwmTanau Gwyllt Cymru a Lloegr 2019 – Rheoli’r Tanwydd – Lleihau’r Risg

 • Dydd Mercher yr 20fed o Dachwedd
  – Dydd Iau yr 21ain o Dachwedd 2019
 • Stadiwm Principality Caerdydd

 

Erbyn hyn mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer cynhadledd ryngwladol sy’n ystyried materion byd-eang yn ymwneud â thanau gwyllt, newid yn yr hinsawdd a rheoli tanwydd/tir, a gynhelir yng Nghaerdydd, Cymru yn ddiweddarach eleni.

Wedi’i hyrwyddo gan Fforwm Tanau Gwyllt Cymru a Lloegr, ac wedi’i drefnu gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, cynhelir y gynhadledd o’r enw Rheoli’r tanwydd: Lleihau’r risg yn adeilad enwog Stadiwm y Principality, Caerdydd, Ddydd Mercher yr 20fed o Dachwedd a Dydd Iau, yr 21ain o Dachwedd, 2019.

Mae’r gynhadledd eisoes yn creu llawer o ddiddordeb gan weithwyr proffesiynol ac ymchwilwyr tanau gwyllt ledled y byd gan annog cydweithio a rhannu sgiliau a gwybodaeth er mwyn cael effaith gadarnhaol ar y ffordd i fynd i’r afael ag achosion o danau gwyllt ledled y byd yn y dyfodol.

 

Bydd pum prif siaradwr a 18 siaradwr yn bresennol yn y digwyddiad deuddydd, yn cwmpasu ystod eang o feysydd gan gynnwys

 

 • Rheoli tir
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Erydiad pridd
 • Ansawdd dŵr
 • Astudiaethau academaidd
 • Meteoroleg
 • Tactegau tân

Manylion rhestr llawn o’r prif siaradwyr

Bydd y prif siaradwyr gwadd yn cynnwys:

 

Ron Steffens

 • Rheolwr Cyfadran (Coleg Prescott) a Rheolwr Digwyddiadau/Dadansoddwr Tân (Parc Cenedlaethol Grand Teton)
 • Dysgu a datblygu cyrsiau a rhaglenni gradd gan ganolbwyntio ar gyfathrebiadau brys ac amgylcheddol
 • Rheolwr Tanau Gwyllt y Gwasanaeth Parciau Cenedlaethol (a leolir ym Mharc Cenedlaethol Grand Teton)
 • Cadeirydd bwrdd golygyddol Cylchgrawn Tanau Gwyllt a golygydd gweithredol Cylchgrawn Tanau Gwyllt (IAWF)

 

Marc Castellnou

 • Athro Cyswllt Prifysgol Lleida
 • Aelod o ford gron argyfyngau a thanau coedwigoedd ESRI Ewrop 2011-2013
 • Datblygwr offer dadansoddi tanau gwyllt gan ddefnyddio dull gronynnau ar hap CPS ac EMSYX. Los Angeles, USA. Enillydd her wynt y byd, NASA. Florens, Mehefin 2013.
 • Datblygwr offer dadansoddi ac efelychu tanau gwyllt gyda Wildland Fire Analyst Tecnosylva. Leon, Sbaen/San Diego, USA
 • Aelod o Grŵp Ymgynghori CREAF (Canolfan Ymchwil Ecolegol Coedwigaeth ac Amaeth, Prifysgol Autonoma, Barcelona

 

Claire Belcher, Athro Tanau Gwyllt

 • Cyfarwyddwr Labordy Tanau Gwyllt Prifysgol Exeter
 • Bydd y cyflwyniad ar gyfer CTGCLl yn canolbwyntio ar ‘Gysylltu GTA â Gwyddonwyr i Ddeall Tanau Gwyllt yn Well’ (gan gydweithredu gydag Andy Elliott (WildfireTaC), Ania Losiak (Prifysgol Exeter) a Gareth Clay (Prifysgol Manceinion)

 

Carlos Júlio Trindade

 • Cydlynydd Bwrdeistrefol y Gwasanaeth Diogelu Sifil Trefol a Chyfarwyddwr y Maes Hofrenyddion Trefol
 • Swyddfa Dechnegol Coedwigaeth Bwrdeistref Mafra
 • Mae e wedi cwblhau nifer o gyrsiau arbenigol mewn meysydd amrywiol, gan gynnwys hyfforddiant addysgeg i hyfforddwyr, Cwrs Tanau Rheoledig – ICNF, Cwrs Hyfforddi Technegol Uwch SHST
 • Aelod sefydliadol o Bwyllgor Rhanddeiliaid prosiect SURE – Cynnal a Gwella Hydwythedd Coedwigoedd Ewrop – Sefydliad Coedwigoedd Ewrop

 

Matthew Perry 

 • Uwch wyddonydd cymwysedig gyda’r Swyddfa Dywydd.
 • Gweithio yn y Swyddfa Dywydd ers 16 o flynyddoedd, gan ddechrau gwaith fel hinsoddegwr yn datblygu setiau data allweddol ar gyfer y DU, cyn newid ei ffocws i helpu cwsmeriaid i ddeall effeithiau’r tywydd a’r hinsawdd ar eu gweithrediadau neu eu seilwaith ac addasu ar gyfer newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol.
 • Mae hefyd wedi treulio dwy flynedd yn gweithio yn CSIRO yn Awstralia ar gymwysiadau ynni solar.

 

Mae Fforwm Tanau gwyllt Cymru a Lloegr yn dangos bod bygythiad ac effaith byd-eang tanau gwyllt wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a gallai fod newid yn yr hinsawdd, dylanwadau economaidd-gymdeithasol ac arallgyfeirio o ran defnydd tir wedi cyfrannu at hyn. Mae’r Fforwm wedi nodi ei bod hi felly’n bwysicach fyth i bob asiantaeth, rhai cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, drafod a rhannu arfer gorau er mwyn lleihau bygythiadau tanau gwyllt, drwy strategaeth rheoli tir ystyriol a chyfannol.

 

Bydd y Gynhadledd yn gyfle unigryw i rannu syniadau cyffredinol ar sut y gall rheoli tir effeithiol a chyd gysylltiedig gael effaith gadarnhaol ar leihau bygythiadau tanau gwyllt a’u canlyniadau.

 

Cost y Gynhadledd ddeuddydd, a gynhelir gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, yw £155 y pen, gan gynnwys 2 x cinio a phryd Cynhadledd tri chwrs ar nos Fercher yn ogystal â lluniaeth.

Am ragor o fanylion am unrhyw agwedd ar Gynhadledd Fforwm Tanau Gwyllt Cymru a Lloegr 2019 mae croeso i chi gysylltu â thîm Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru drwy law e-bost ar EWWF2019@decymru-tan.gov.uk neu ewch i’n gwefan www.southwales-fire.gov.uk.

 

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Ymunwch â ni i gydweithio i fynd i’r afael â’r mater hwn.

 

1Pris y tocynnau ar gyfer y digwyddiad deuddydd hwn yw £155. Cwblhewch y ffurflen isod i gofrestru eich diddordeb am docynnau mewn cael tocynnau, a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi i gadarnhau taliad: