Galwadau Tân Ffug yn amddifadu busnesau Cymru o arian

Gallai aflonyddwch, oedi a cholli apwyntiadau yn y gweithle a achosir gan alwadau tân ffug gostio miliynau o bunnoedd bob blwyddyn i fusnesau yng Nghymru.

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru sy’n gyfrifol am adrodd bod bron i hanner o’r holl alwadau (47%) yn ystod 2016-2017), gyda llawer ohonynt yn alwadau i eiddo busnes, yn alwadau ffug.

Mae’r ffigurau syfrdanol wedi ysgogi’r Gwasanaeth i lansio eu hymgyrch ‘Ydy galwadau tân ffug yn costio arian i chi?’ gan gynnig cyngor ac arweiniad i fusnesau sy’n cydnabod y broblem, ac am fod ‘yn rhydd o alwadau ffug.’

Wrth dynnu sylw at faich ariannol galwadau ffug, sy’n digwydd yn aml o ganlyniad i waith cynnal a chadw gwael, arferion coginio anniogel neu brofion heb ei drefnu, bydd yr ymgyrch hefyd yn ein hatgoffa y gall galwadau ffug ddod â chostau sydd hyd yn oed yn fwy difrifol i aelodau’r cyhoedd oherwydd y dreth ar adnoddau’r Gwasanaeth Tân.

Rydym yn galw ar fusnesau i weithio gyda ni ac addo eu cefnogaeth i addysgu staff ynghylch sut y gall eu gweithle ddod ‘yn rhydd o alwadau ffug’.

Mae camsyniad cyffredin yn bod mai dim ond ‘ un o’r pethau hynny ‘ yw larymau ffug, heb unrhyw ganlyniadau na chostau mewn gwirionedd, ond heb os nac oni bai nid yw hynny’n wir.

Mae pob galwad ffug yn gost sylweddol i’r Gwasanaeth Tân ac Achub gan ddefnyddio adnoddau y gallai fod eu hangen mewn argyfwng gwirioneddol yn rhywle arall.  Yr hyn nad yw perchnogion busnes yn sylweddoli yw bod pob galwad ffug hefyd yn costio arian iddynt. Mae’r amser a wastreffir oherwydd darfu ac oedi yn dreth gyson ar elw a morâl y staff, ac yn esgor ar systemau larwm llai effeithiol gan fod preswylwyr yn talu llai o sylw iddynt. Y newyddion da yw nad oes rhaid iddi fod fel hyn.  Mae camau syml ar gael i atal y rhan fwyaf o alwadau ffug, megis cynnal a chadw’r system, adleoli tostwyr a thegellau oddi wrth synwyryddion mwg, gosod gorchuddion ar bwyntiau torri’r gwydr a gamddefnyddir yn aml. “Rydym yn hapus i roi cyngor am sut i atal galwadau ffug – byddai lleihau’r broblem hon er budd pawb.

Mae mwy o fanylion, gan gynnwys adnoddau am ddim, ar gael gan y Tîm Diogelwch Tân Busnes ar 01443 232716.