Gwneud cais am wybodaeth swyddogol

Gwneud cais am wybodaeth swyddogol Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’ yn ceisio gwneud cymaint o wybodaeth â phosibl ar gael trwy’r wefan hon – fodd bynnag, os na allwch ddod o hyd i beth rydych chi’n chwilio amdano, efallai y gall ein Tîm Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfio helpu. Mae canllaw isod ar sut gallwn ni gynorthwyo.

Gwneud cais am wybodaeth bersonol

Os yw’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani yn ymwneud â chi fel unigolyn, am unigolyn arall – neu efallai’n cynnwys gwybodaeth a allai amlygu pobl, yna bydd eich cais yn cael ei adolygu o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Gwybodaeth amdanoch chi

Os ydych chi’n gwneud cais am wybodaeth amdanoch chi, rhaid i chi wneud cais ysgrifenedig, gan ddisgrifio’n glir y wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Hefyd, bydd rhaid i chi ddarparu dogfennau i brofi pwy ydych chi, a’ch cyfeiriad presennol, er mwyn i ni allu bod yn sicr ein bod ni’n darparu’r wybodaeth hon i’r unigolyn cywir, ac yn ei hanfon i’r cyfeiriad cywir.

Gallwch wneud hyn trwy neges e-bost neu lythyr.

Bydd gennych hawl i wybodaeth amdanoch chi fel unigolyn yn unig – bydd unrhyw gyfeiriad at bobl eraill, neu wybodaeth nad yw’n ymwneud â chi, yn cael ei thynnu o’r ddogfen (fodd bynnag, bydd yn cael ei ddangos yn glir a’i esbonio ar unrhyw beth a ddarperir).

Gwybodaeth am bobl eraill

Os ydych chi’n gwneud cais am unigolyn arall neu ar ei ran, bydd arnom angen caniatâd ysgrifenedig, clir, gan yr unigolyn hwnnw – a nodi’n glir i ble yr hoffent i ni anfon y wybodaeth honno. Byddwn angen dogfen adnabod yr unigolyn hwnnw hefyd – yn ogystal â phrawf o’i gyfeiriad, neu eich cyfeiriad chi, os mai dyna ble y maen nhw’n dymuno i’r ddogfen gael ei hanfon.

Bydd ganddynt hawl i dderbyn gwybodaeth amdanyn nhw fel unigolyn yn unig – bydd unrhyw gyfeiriadau at bobl eraill, neu wybodaeth nad yw’n ymwneud â nhw yn cael ei thynnu o’r ddogfen (fodd bynnag, bydd yn cael ei ddangos yn glir a’i esbonio ar unrhyw beth a ddarperir).

Os ydych chi angen mwy o wybodaeth ynghylch gwneud cais am ddata personol, neu os hoffech wybod mwy am y wybodaeth bersonol y mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ei chasglu, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data dynodedig.

Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfio
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantristant
CF72 8LX

Ffôn – 01443 232000

E-bost – diogeludata@decymru-tan.gov.uk