Awdurdod Tân ac Achub De Cymru Archwiliad o Gyfrifon

Rhoddir hysbysiad yma yn dilyn rheoliad 12 y Rheoliadau Cyfrifau ac Archwilio (Cymru) 2014 ac adrannau 29 a 30 o Orchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

  1. O Ddydd Llun 16 Gorffenaf i Ddydd Gwener 10 Awst 2018, rhwng 9:00am a 5:00pm Ddydd Llun i Ddydd Iau a 9:00am a 3:00pm ar Ddydd Gwener, gall unrhyw berson sydd â diddordeb wneud cais i’r Adran Gyllid, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Pencadlys, Parc Busnes Forest View, Pont-y-clun, er mwyn cael archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a orffennodd ar 31ain Mawrth 2018.
  2. Ar, neu ar ôl 10.00am ar 13 Awst 2018 hyd nes y cwblheir yr archwiliad, bydd yr Archwilydd, drwy ddymuniad etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal lle mae’r cyfrifon yn perthyn, yn rhoi i’r etholwr neu’i gynrychiolydd gyfle i’w holi ynglŷn â’r cyfrifon a gall unrhyw etholwr neu’i gynrychiolydd gwrdd â’r Archwilydd i fynegi gwrthwynebiadau ar unrhyw fater y gallai’r Archwilydd weithredu yn ei erbyn o dan adrannau 32 Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru), (sef, agwedd anghyfreithlon ar y cyfrif, methiant dod â swm i gyfrif neu golled neu ddiffygiad a achoswyd gan gamymddygiad bwriadol), neu wneud adroddiad er lles y cyhoedd o dan adran 22 o’r Ddeddf.

Gall cwestiynau gael eu derbyn ym Mhencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Pont-y-clun drwy drefniant gyda’r Archwilydd (Mr Mark Jones, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ – ffoniwch 02920 320500) y sawl y dylid cyfeirio ceisiadau i’r diben hwn.  Ni ellir gwneud gwrthwynebiad oni bai fod yr Archwilydd wedi derbyn hysbysiad ysgrifenedig o’r gwrthwynebiad hwnnw a’i sail ymlaen llaw.  Mae’n rhaid anfon copi o’r hysbysiad hwn ataf i i’r cyfeiriad isod.

C Barton CPFA Treasurer
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
Pont-y-clun
CF72 8LX